Aqua­ria stäng­er

Tan­kar­na töms. Fis­kar, gro­dor och ko­ral­ler skep­pas iväg till nya hem. Ef­ter 27 år stäng­er Aqua­ria på Djur­går­den. Följ med till det lil­la mu­se­et som ti­den sprang ifrån.

Bromma Tidning - - SI­DAN 1 - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son | Fo­to: Sacharias Källdén

por­tar­na ef­ter 27 år

Le­ne, Sö­ren, René och Claus gli­der gra­ci­öst ge­nom det klar­blåa vatt net. När nå­gon av stingroc­kor­na bör­jar ne­re vid bot­ten och snabbt seg­lar upp­åt med ma­gen nå­gon pre­ci­sions­cen­ti­me­ter från glasru­tan, ser det ut som att den stir­rar på dig och ler, med de små tän­der­na väl syn­li­ga i ett bi­sarrt, skelögt grin.

På den tor­ra si­dan av det sto­ra akva­ri­et står Em­ma Al­sing Skoog och be­trak­tar kvar­tet­ten skydds­ling­ar, döp­ta ef­ter med­lem­mar­na i dans­ka pop­grup­pen Aqua.

– Jo, det är klart att jag kom­mer att sak­na gäng­et. Om jag ser skill­nad på dem? Ja, såklart. Tänk dig att du har fy­ra gol­den retri­e­vers. De ser li­ka­da­na ut för al­la ut­om äga­ren. Det är sam­ma sak med roc­kor­na, de har si­na oli­ka drag och per­son­lig­he­ter, be­rät­tar djur­skö­ta­ren li­te sorg­set.

Den lå­na­de ti­den har run­nit ut för Aqua­ria, det bi­o­lo­gis­ka mu­se­et som är gran­ne med gi­gan­ten Grö­na Lund. Från bör­jan byggd på 60-ta­let som ut­ställ­nings­lo­kal un­der Va­sas bärg­ning, in­vig­des hu­set som det vat­ten- och djung­el­fyll­da Aqua­ria 1991.

Men en trä­kåk är in­te op­ti­mal för en verk­sam­het med 90 pro­cents luft­fuk­tig­het. Det har bli­vit dags för gräv­sko­por­na att gö­ra en­tré och jäm­na Aqua­ria med mar­ken.

– Vi har lap­pat och la­gat, gjort aku­ta re­no­ve­ring­ar. Men det hål­ler in­te läng­re. Mil­jön är in­te lämp­lig för var­ken män­ni­skor el­ler djur. Verk­sam­he­ten fun­ge­rar in­te läng­re med så myc­ket fukt­ska­dor, be­rät­tar che­fen Sand­ra Wil­ke.

Sista sep­tem­ber klap­par man igen för gott. Sedan tar det un­ge­fär tre vec­kor att töm­ma hu­set och skic­ka dju­ren till si­na nya hem: Fjä­rils­hu­set här i Stock­holm, Uni­ver­se­um i Gö­te­borg, Helsing­borgs Tro­pi­ka­ri­et, Rot­ter­dams zoo, Sea li­fe och ett barn­sjuk­hus i Helsing­fors. I skri­van­de stund är det ba­ra regn­sko­gens pacu­fis­kar som ing­en vill ha och som ty­värr kanske kom­mer att be­hö­va av­li­vas.

En hum­mer som che­far

Sand­ra Wil­ke kom­mer mest att sak­na de blå­pric­ki­ga roc­kor­na – ”de är här­li­ga, otro­ligt sö­ta när de grä­ver ner sig i san­den” – och lan­gus­tern, en stor klo­lös hum­mer som tror att han är tuff nog att ba­sa över he­la den mi­ni­a­ty­ri­se­ra­de vat­ten­värl­den.

– Jag bru­kar of­ta sit­ta här, fram­för akva­ri­et, och tän­ka för mig själv tim­men in­nan vi öpp­nar. Det är otro­ligt ro­gi­van­de.

På plat­sen ska det nu bli en re­stau­rang. Att byg­ga ett nytt, mo­dernt Aqua­ria 2.0 finns det in­te eko­no­mi för. Den lil­la, ål­der­stig­na in­rätt­ning­en hin­ner in­te med i sam­ti­dens kick­sö­kan­de tem­po; förr ha­de de un­ge­fär 260 000 be­sö­ka­re per år, un­ge­fär hälf­ten av när­lig­gan­de Astrid Lind­gren-temp­let Ju­ni­bac­ken, men 2017 lan­da­de de på 160 000 styc­ken. Det är all­de­les för få för att få eko­no­mi i att börja om från noll.

Sand­ra Wil­ke för­kla­rar att det för dem va­rit en nedåt­gå­en­de trend, starkt på­skjut­sad av att 08-er­bju­dan­de­na för främst barn­fa­mil­jer bå­de ökat och bred­dats ex­plo­sions­ar­tat. Fis­kar­na och den fej­ka­de regn­sko­gen kon­kur­re­rar nu­me­ra li­ka myc­ket med Bounce och oli­ka lekland, som Skan­sen.

Kun­der­na krä­ver större ha­jar

De job­bar med le­van­de djur och det är omöjligt att ut­veck­la verk­sam­he­ten på det ut­rym­me som finns. Den sor­tens död­lä­ge sim­mar in­te i takt med en mo­dern tid, där resva­na be­sö­ka­re som sett värl­den krä­ver snab­ba för­änd­ring­ar för att be­hål­la in­tres­set. Ned­lägg­nings­be­slu­tet har ge­ne­re­rat myc­ket kär­lek, såklart, men det finns även gott om be­svik­na kun­der.

– Värl­den har för­änd­rats sedan 1991 och vi le­ver in­te upp till för­vänt­ning­ar­na. Många har in­te ro att njuta och lä­ra av mil­jö­er­na, de vill ha allt på en gång. De vill ha större ha­jar, sä­ger Sand­ra Wil­ke.

ROCKA LOSS. Ty­ra, Elsa och Ed­vin Eriks­son häl­sar på stingroc­kan Sö­ren en sista gång. De tre sys­ko­nen från Norr­täl­je är va­na be­sö­ka­re och tyc­ker att Aqua­ria är ”jät­te­ro­ligt”.

SLUTSIMMAT. Aqua­ria stäng­er ef­ter 27 år som ex­o­tisk ut­flykts­plats i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.