Ännu en här­lig dag med kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Bromma Tidning - - HEJ BROM­MA - LOU­I­SE BORNHALL Re­por­ter

En kvin­na mö­ter en man i pen­del­tågs­spär­ren på Sund­by­bergs sta­tion. Hon ska in ge­nom spär­ren, han ut. En makt­kamp tar sin bör­jan. – Mo­ve! Jag ska ige­nom, sä­ger kvin­nan. – Det ska jag ock­så, sva­rar man­nen barskt. – Du ska ut, jag ska in. In är vik­ti­ga­re, be­stäm­mer kvin­nan och kläm­mer sig ige­nom spär­ren.

Det blir jag vitt­ne till mor­go­nen ef­ter min säms­ta SL-dag på väl­digt, väl­digt länge. Tu­sen­tals var de stock­hol­ma­re som drab­ba­des av stör­ning­ar på rö­da lin­jen, tvär­ba­nan och bus­sar i mån­dags. Jag var en av dem.

I mor­gon­rus­ning­en ska jag ta mig från Bot­kyr­ka till Jär­fäl­la för en in­ter­vju som bör­jar vid 8.30. Un­der tun­nel­bane­fär­den på 25 mi­nu­ter hin­ner så­väl min förs­ta, and­ra- och tred­je­hands­plan för res­vä­gen gå i stö­pet. Jag ring­er och skju­ter upp in­ter­vjun, gör en fjär­de­hands­plan och tar mig till job­bet.

Hu­mö­ret när jag kom­mer fram? Knap­past på topp. Det tog en och en halv tim­me istäl­let för fyr­tio mi­nu­ter till re­dak­tio­nen. Och det var ju in­te ens dit jag skul­le.

Ef­ter job­bet är det dags för dans­lek­tion. All­de­les för sent kom­mer jag på att tvär­ba­nan fort­fa­ran­de är in­ställd. Små­skyn­dar där­för till grö­na lin­jen – helt i onö­dan, ska det vi­sa sig: för­se­ning­ar på grund av ord­nings­pro­blem. Halv­vägs till dan­sen in­ser jag min kraf­ti­ga för­se­ning. Nå­gon­stans i höjd med Gam­la stan ger jag upp och be­stäm­mer mig för att åka hem istäl­let.

Jag tar mig till pen­del­tå­get. Det av­går i tid. Det an­län­der i tid. Det var det fi­nas­te som hän­de mig den da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.