No­tan väx­er för För­bi­fart Stock­holm

Bromma Tidning - - BROM­MA -

Jät­te­pro­jek­tet För­bi­fart Stock­holm som ska flyt­ta ner E4 un­der stan blir dy­ra­re än vän­tat.

Ett re­vi­de­rat ge­nom­fö­ran­de­be­slut i ex­plo­a­te­rings­nämn­den vi­sar att sta­den mås­te skju­ta till 10 mil­jo­ner kro­nor ex­tra till jät­te­byg­get vars slut­no­ta be­räk­nas lan­da på 34 mil­jar­der.

Pro­jek­tet, som in­led­des 2014, in­ne­bär att väg E4 ge­nom Stock­holm flyt­tas från sitt nu­va­ran­de lä­ge. Den nya sträck­ning­en går mel­lan Kung­ens Kur­va och Hägg­vik via tra­fik­plat­ser på Lovön samt i Vins­ta, Hjuls­ta och Akal­la.

För­bi­far­ten ska stå klar 2026 och fi­nan­sie­ras via träng­selskat­ten (80 pro­cent) och sta­ten (20 pro­cent).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.