VAR ÄR OSYNLIGA BÖRJE?

Med hjälp av osynliga sköld­pad­dan Börje ut­ma­nar pe­da­go­gen Dan Bergman bar­nen i An­ne­dal att an­vän­da sin fan­ta­si.

Bromma Tidning - - FRONT PAGE - Text: Lisa Halldén | Foto: Mi­kael An­ders­son

En dag dök han upp på för­sko­lan Dar­tan­jangs ga­ta 1. En sköld­pad­da som ing­en kun­de se men som het­te Börje och som nu bod­de i för­sko­lans lil­la ter­ra­ri­um. Spår bör­ja­de dy­ka upp ef­ter ho­nom.

– Han har ba­dat i to­a­let­ter­na. Vi såg spår ef­ter ho­nom. Det blev blött på gol­vet, sä­ger Aga­ton Rön­nerstedt.

Yt­ter­li­ga­re be­vis på Bör­jes ex­istens kom när bar­nen ha­de lagt en bit äpp­le och ba­nan i bu­ren.

– Och när det var mel­lis ha­de han ätit upp det, sä­ger Shou­ria Ku­mal.

Men en dag stä­da­de bar­nen bu­ren och då för­svann plöts­ligt Börje. Med hjälp av sin för­sko­le­lä­ra­re Dan Bergman ri­ta­de bar­nen teck­ning­ar och sat­te upp ef­ter­lys­nings­lap­par i An­ne­dal. Det ska­pa­de li­te snack på so­ci­a­la me­di­er, som i lo­ka­la Fa­ce­book­grup­pen Vi som bor i An­ne­dal, men ing­et svar kom om var den osynliga sköld­pad­dan kun­de ha ta­git vägen.

Flyt­ta­de till mam­ma i sko­gen

Jag tror att han har en hem­lig­het och han kanske be­rät­tar den för oss. Jag hop­pas det.

Istäl­let kom det en dag ett brev från Börje.

– Han bor han i sko­gen med sin mam­ma nu. Kanske i ett få­gel­bo. El­ler i ett träd som är sön­der, be­rät­tar Em­my Kull­berg.

– Han sak­na­de sin mam­ma så myc­ket, fort­sät­ter El­sa En­twist­le.

Se­dan Börje har flyt­tat ut i sko­gen har en brev­väx­ling bör­jat mel­lan ho­nom och bar­nen. Börje har näm­li­gen gett bra möj­lig­he­ter att dis­ku­te­ra de­mo­kra­ti­frå­gor och barn­kon­ven­tio­nen med bar­nen, be­rät­tar Dan Bergman.

– Vi har pra­tat myc­ket om hur man syns och märks, och hur man för­hål­ler sig till varand­ra. Hur age­rar man när man in­te syns? Hur gör man sin röst hörd? Och hur kan man hjäl­pa nå­gon som in­te syns?

”Det är svårt att kra­ma ho­nom”

I ons­dags ef­ter att tid­ning­en be­sökt bar­nen skul­le för­sko­lan på ut­flykt till sko­gen för att för­sö­ka le­ta rätt på Börje.

Men hur le­tar man ef­ter nå­gon som är osyn­lig?

– Om det är snö el­ler sand kan man se spår. Men man mås­te va­ra för­sik­tig för han är kanske så li­ten som en my­ra och då kanske man rå­kar tram­pa på ho­nom, sä­ger Shou­ria Ku­mal.

– Kanske har han dop­pat si­na föt­ter i oli­ka färg­bur­kar. Då kan man föl­ja de spå­ren, sä­ger Em­my Kull­berg.

Har Börje all­tid va­rit osyn­lig?

– Nej. Hans mam­ma kan se ho­nom, sä­ger Em­my Kull­berg.

– Han kanske drack någon­ting som gjor­de ho­nom osyn­lig, fö­re­slår Shou­ria Ku­mal.

– Och man kan kän­na ho­nom, men det är svårt att kra­ma ho­nom, kon­sta­te­rar El­sa En­twist­le.

Vad ska ni hit­ta på om ni hit­tar ho­nom?

– Vi ska le­ka. Men det är svårt att le­ka med ho­nom, sä­ger Aga­ton Rön­nerstedt.

– Vi kan le­ka kur­ra­göm­ma. Det är hans bäs­ta lek, sä­ger Em­my Kull­berg.

– Han är så snabb så ing­en ser, sä­ger El­sa En­twist­le.

– Jag tror han kom­mer vi­sa oss sin hem­lig­het. Jag tror att han har en hem­lig­het och han kanske be­rät­tar den för oss. Jag hop­pas det, sä­ger Shou­ria Ku­mal.

Li­te läs­kigt kan det ock­så va­ra att hit­ta Börje. Det kan näm­li­gen va­ra så att han är ett mons­ter, me­nar Shou­ria Ku­mal.

– Och tänk om han är ond? Då får vi vän­da och springa till­ba­ka till för­sko­lan.

Shou­ria Ku­mal, El­sa En­twist­le och Em­my Kull­berg på för­sko­lan i An­ne­dal.

SPÅR. In­nan rym­ning­en bod­de Börje i ett ter­ra­ri­um på en för­sko­la i An­ne­dal. Aga­ton Rön­nerstedt, Shou­ria Ku­mal, El­sa En­twist­le och Em­my Kull­berg visar det tom­ma hem­met.

SÖKES. För att hit­ta Börje sat­te bar­nen upp lap­par runt för­sko­lan i An­ne­dal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.