Brom­ma så­gas på in­ter­na­tio­nell lis­ta

Su­gen på lo­kalt sy­ra­de grön­sa­ker el­ler ägg från sprät­tan­de hö­nor i Väs­te­rort? Fa­ce­book­grup­pen Re­ko vill få fler att hand­la när­pro­du­ce­rat.

Bromma Tidning - - FRONT PAGE - Lisa Halldén

Tanken är att sam­man­fö­ra de som pro­du­ce­rar mat med de som vill kö­pa det, ut­an att först gå via en mat­af­fär. Istäl­let be­rät­tar folk vad de har att säl­ja i en grupp på Fa­ce­book och om man vill kö­pa nå­got läg­ger man in en be­ställ­ning. Var tred­je vec­ka är det se­dan ut­läm­ning, där det dock in­te sker nå­gon han­del.

– Det blir som en bak­luc­ke­lop­pis där al­la pro­du­cen­ter öpp­nar si­na bi­lar och man får gå runt och häm­ta si­na be­ställ­ning­ar. Det bru­kar bli väl­digt upp­slup­pen stäm­ning och det är ett väl­digt ro­ligt sätt att hand­la mat, sä­ger Lin­da Lön­nqvist, en av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na.

Hon tror att Re­ko kan gö­ra att fler sät­ter igång med stads­od­ling och små­ska­lig mat­pro­duk­tion. Själv säl­jer hon li­te allt möj­ligt.

– Just nu blir det myc­ket sy­ra­de grön­sa­ker och till mid­som­mar och jul gör jag sill, sä­ger hon.

På mån­dag är det dags för Väs­te­rorts and­ra ut­del­ning, på par­ke­ring­en in­till Åkes­hovs slott. Förs­ta ut­del­ning­en var i myc­ket li­ten ska­la.

– Nu hop­pas vi på fler. Det är ett väl­digt bra sätt att små­pro­du­cen­ter att hit­ta kun­der, sä­ger Lin­da Lön­nqvist.

FACEBOOKKÖP. Ini­ti­a­tiv­ta­gar­na hop­pas att tjäns­ten ska få fler att hand­la när­pro­du­ce­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.