Fynd­dags på kläd­by­tar­dag i Al­vik

Bromma Tidning - - BROMMA -

På jakt ef­ter vin­ter­stöv­lar, ove­ral­ler el­ler skrid­skor? I så fall kan klipp gö­ras på Kläd­by­tar­da­gen 6 ok­to­ber på Al­viks­sko­lan.

Ut­ö­ver be­gag­na­de höst- och vin­ter­klä­der för barn i al­la åld­rar finns det bland an­nat lek­sa­ker, sport­gre­jer, böc­ker och cyklar att kö­pa.

– Vad tar in sa­ker från un­ge­fär 85 säl­ja­re. Det bru­kar va­ra full rusch, sä­ger Ewa Svens­son som är en av or­ga­ni­sa­tö­rer­na bakom Kläd­by­tar­da­gen.

Lop­pi­sen är öp­pen mel­lan kloc­kan 10 och 14. Blir man su­gen på fi­ka kan man kö­pa det av en klass från Al­viks­sko­lan, och sam­ti­digt stöt­ta de­ras klass­kas­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.