Fler dub­bel­rik­ta­de ga­tor för cyk­ling

Fler en­kel­rik­ta­de ga­tor ska öpp­nas för dub­bel­rik­tad cyk­ling. Sta­den kol­lar nu på yt­ter­li­ga­re 200 kvar­ter i in­ners­tan.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Per Brandt

För­sö­ket med att lå­ta cy­klis­ter cyk­la i bå­da kör­rikt­ning­ar­na på en­kel­rik­ta­de ga­tor för mo­tor­tra­fik har va­rit lyc­kat en­ligt sta­den. Minus den förs­ta skylt­ning­en då, där man sat­te upp skyl­tar om ”mo­tor­for­don för­bju­det”. Den flop­pa­de då många bi­lis­ter trot­sa­de de nya för­buds­skyl­tar­na.

Nu hål­ler man på att by­ta till­ba­ka till de klas­sis­ka en­kel­rik­ta­de skyl­tar­na på al­la de cir­ka 250 ga­tor­na som be­rörs men med en tilläggs­skylt om att det in­te gäl­ler cyklar. En skylts om Trans­port­sty­rel­sen dock an­ser är för­bju­den.

– Det finns ett reg­le­men­te och har Trans­port­sty­rel­sen syn­punk­ter så får de hö­ra av sig. Vi prö­var att tes­ta det här, sa Per-Åke Tjärn­berg, pro­jekt­le­da­re på tra­fik­kon­to­ret till Stock­holmDi­rekt i fjol.

Men nu vill sta­den gå vi­da­re med sats­ning­en. Yt­ter­li­ga­re 200 plat­ser och kvar­ter har man hit­tat där det kan bli ak­tu­ellt att skyl­ta om för dub­bel­rik­tad cyk­ling. Samt­li­ga finns i in­ners­tan, in­klu­si­ve Ham­mar­by sjö­stad en­ligt tra­fik­kon­to­ret.

Sta­den ska nu be­ta av brut­to­lis­tan och ana­ly­se­ra nog­gran­na­re vil­ka plat­ser som går och in­te, samt se om det finns yt­ter­li­ga­re ga­tor som kan bli ak­tu­el­la. De tänk­ta ga­tor­na ska även skic­kas på re­miss till ex­em­pel­vis po­li­sen in­nan en de­fi­ni­tiv lis­ta blir of­fent­lig.

– Det stäm­mer. Det finns ett an­tal plat­ser där vi har gjort en yt­ter­li­ga­re in­ven­te­ring och sett att det är möj­ligt att ge­nom­fö­ra den här ty­pen av skylt­ning. Nu ska vi gö­ra ett grund­li­ga­re ar­be­te och tit­ta på de här plat­ser­na för att se vad som fun­kar och in­te. Det kan även kom­ma fler plat­ser, sä­ger Ola Eriks­son, pressta­les­per­son på tra­fik­kon­to­ret.

– Den vik­ti­gas­te an­led­ning­en till att vi ge­nom­för­de om­skylt­ning­en var att öka fram­kom­lig­he­ten för cy­klis­ter­na i sta­den och vi ser att det har va­rit lyc­kat.

När är tanken att des­sa nya ga­tor kan skyl­tas om?

– Vi hop­pas kun­na gö­ra det un­der näs­ta år. Nu kon­cen­tre­rar vi oss på att gö­ra om­skylt­ning­en av de 250 förs­ta plat­ser­na vil­ket vi hop­pas ska va­ra klart tills års­skif­tet.

FOTO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

UT­Ö­KAS. Sta­den hål­ler på att skyl­ta om de en­kel­rik­ta­de ga­tor som öpp­nats upp för dub­bel­rik­tad cyk­ling på nytt, med en till­läggs­skylt som tillå­ter cy­kel, men egent­li­gen är otillå­ten. Nu kan yt­ter­li­ga­re 200 plat­ser bli ak­tu­el­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.