Grö­na Lunds pla­ner på ut­bygg­nad får god­känt

Grö­na Lund vill se­dan många år byg­ga ut. Ef­ter att pla­ner­na va­rit på sam­råd ser fram­ti­den ljus ut för mer nö­jes­fält på Djur­går­den.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Jo­hann Ber­nö­vall jo­hann.ber­no­[email protected]­rekt­press.se

Det var för­ra hös­ten som pla­ner­na på att ut­vid­ga nö­jes­fäl­tet Grö­na Lund på den yta norr om All­män­na Gränd som idag an­vänds som par­ke­rings­plats pre­sen­te­ra­des. Grö­na Lund har än­da se­dan 1989, då man köp­te par­ke­rings­mar­ken, haft am­bi­tio­nen att be­byg­ga den. I pla­nen för mar­ken in­går museum, re­stau­rang­er, kon­sert­verk­sam­het och nö­je­sattrak­tio­ner.

To­talt vill man ut­ö­ka med 8 000 kvadrat­me­ter, vil­ket skul­le gö­ra att Grö­na Lunds nö­jes­fält blir to­talt 46 000 kvadrat­me­ter.

– Vi har bli­vit en nö­je­spark som var­je år loc­kar 1,5 mil­jo­ner be­sö­ka­re. Det här stäl­ler nya och hög­re krav och det är na­tur­ligt att vi sö­ker oss till nya ytor, sa Christer Fo­gel­marck, vd på Park and Re­sorts som dri­ver Grö­na Lund, till tid­ning­en i ok­to­ber 2017.

Se­dan dess har pla­ner­na va­rit ute på sam­råd och nu har tjäns­te­män­nen på stads­bygg­nads­kon­to­ret sam­lat in åsik­ter och sagt sitt. Och de ger grönt ljus till pla­ner­na, om än med någ­ra mind­re kor­ri­ge­ring­ar. Bland an­nat har man ta­git hän­syn till kri­tik som in­kom­mit från läns­sty­rel­sen.

”Stads­bygg­nads­kon­to­ret av­ser om­ar­be­ta bryg­gor­nas ut­form­ning och pla­ce­ring in­för gransk­ning­en så att de gör en mind­re på­ver­kan på växt - och djur­li­vet lo­kalt”, skri­ver man i sin re­do­vis­ning.

Ef­ter att man ge­nom­fört om­ar­bet­ning­en av pla­nen så ska den ut på en slut­gil­tig gransk­ning in­nan den kan klub­bas i stads­bygg­nads­nämn­den.

VI­SION. Så här vill Grö­na Lund bland an­nat be­byg­ga All­män­na Gränd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.