Nu öpp­nas stans hem­li­ga rum

Det är dags igen för ar­ki­tek­tur­fes­ti­va­len som ger stock­hol­ma­re till­trä­de till en rad bygg­na­der och rum som van­ligt­vis hålls stäng­da för all­män­he­ten. Vi har lis­tan.

Bromma Tidning - - HEMMA - Text: Andreas Jen­nische Ser­gel­s­tan, Kla­ra C, Kvar­te­ret Gräv­ling­en, Norr­malm­storg, T-House, Stock­holms­rum­met i Kul­tur­hu­set, Kon­sert­hu­set, Bygg om sta­dens mest ha­ta­de de­lar med sång, Skönsta­holm, Börs­hu­set i Gam­la stan, Glas­bru­ket 3, Stads­hu­set, Kvar­te­ret B

Eve­ne­mang­et Open House ar­ran­ge­ras var­je år i över 40 stä­der runt om i värl­den och syf­tar till att vi­sa upp in­tres­sant ar­ki­tek­tur, ut­an av­gift, för med­bor­gar­na.

I Stockholm kom­mer all­män­he­ten un­der tre da­gar att få gui­da­de vis­ning­ar till någ­ra av Stock­holms häf­ti­gas­te bygg­na­der och plat­ser.

Bland ges chans att be­sö­ka ar­ki­tek­tur­nes­torn Ralph Er­ski­nes be­röm­da låd­hus på Ekerö, de li­ka rö­da som sne­da vin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen i Gustavs­berg, det lyx­i­ga bo­stads­pro­jek­tet Light­house Stockholm i Nac­ka och en över 230 kvadrat­me­ter stor 1700-talslä­gen­het i Kristi­ne­bergs slott på Kungsholmen.

He­la 45 pro­gram­punk­ter finns med på årets fes­ti­val som på­går 5-8 ok­to­ber 2018.

No­te­ra att fle­ra kräver för­an­mä­lan! Ord­na det via fes­ti­va­lens hem­si­da open­house­stock­holm.se.

gui­dad ut­om­hus­vis­ning av kvar­te­ren runt Ser­gels torg. gui­dad vis­ning av fas­tig­het och tak­ter­rass. Gam­la Es­sel­te­hu­set på Va­sa­ga­tan. gui­dad vis­ning av Mood-di­strik­tet i Ci­ty. stads­vand­ring kring kvar­te­ret Styr­pin­nen med Mi­ke An­ders­son. vis­ning av en­tré­hal­len i ett av Stock­holms land­mär­ken vid Eng­el­brekts­plan. öp­pet hus med Stock­holms­rum­mets gui­der. gui­dad vis­ning av Sto­ra Sa­len och Grü­ne­wald­sa­len.

gui­dad vis­ning av Brun­ke­bergs­tun­neln mel­lan Svea­vä­gen 40 och Da­vid Ba­ga­res Ga­ta 15.

gui­dad vis­ning av Ci­ce­ron Martin Rör­by, ar­ki­tek­tur­histo­ri­ker. FARS­TA

gui­dad vis­ning av rad­hus­om­rå­det Skönsta­holm samt be­sök av bo­stä­der. GAM­LA STAN gui­dad vis­ning av Svens­ka Aka­de­min. KUNGSHOLMEN

gui­dad vis­ning av kvar­ter och park för Ka­ro­li­na In­sti­tu­tets till­bli­vel­se.

gui­dad vis­ning av sam­man­trä­deslo­ka­ler­na i Stads­hu­set.

gui­dad vis­ning av bygg­nad, gård samt Grind­stu­gan. Trygg-Han­sa-Hu­set. gui­dad vis­ning. LILJEHOLMEN gui­dad ut­om­hus­vis-

2006 häl­sa­de vi på hos en av hy­res­gäs­ter­na som då bod­de i Kristi­ne­bergs slott. LOVÖN, EKERÖ vis­ning av ar­ki­tek­ten Ralph och Ruth Er­ski­nes förs­ta bo­stad. VÄRMDÖ

gui­dad ut­om- och in­om­hus­vis­ning av Vin­kel­bo­dar­na i Höjd­ha­gen i Gustavs­berg. NAC­KA

gui­dad vis­ning av lek­plats samt tips­run­da för barn.

hel­dag på Kvarn­hol­men i Nac­ka med oli­ka ak­ti­vi­te­ter.

vis­ning av spek­ta­ku­lä­ra bo­stads­pro­jek­tet Stockholm Light­house på Kvarn­hol­men. SKEPPSHOLMEN gui­dad vis­ning av ar­ki­tek­tur och in­red­ning på ArkDes. SÖDERMALM

är en del av det glo­ba­la nät­ver­ket Open House World­wi­de. För­e­ning­ar­na Sam­hälls­byg­gar­na, Sam­hälls­bygg­nads­län­ken, Stock­holms Ar­ki­tekt­för­e­ning och Stock­holms Bygg­nads­för­e­ning är grun­da­re av Open House Stockholm.

gui­dad vis­ning av kol­lek­tiv­hu­set för and­ra hal­van av li­vet.

gui­dad vand­ring ge­nom gal­le­ri­an och upp i skra­pan. vis­ning och in­for­ma­tion om hu­set. hus och gui­dad vis­ning. öp­pet

Gui­dad vis­ning av bygg­na­den/lä­gen­he­ter på KTH Cam­pus. ut­ställ­ning kring KTH Cam­pus histo­ria de se­nas­te 100 åren.

gå en gui­dad tur på KTH Cam­pus med hjälp av en app. gui­dad ut­om­hus­vis­ning av KTH, samt histo­ria.

be­tong­gjut­nings­ak­ti­vi­tet för he­la fa­mil­jen.

gui­dad vis­ning av bygg­na­der, kvar­ter, och tak­ter­rass av jät­te­kom­plex­et på Kar­la­vä­gen.

Ar­ki­tek­ten Ralph Er­ski­nes be­röm­da låd­hus vi­sas un­der Open House. KRISTI­NE­BERGS SLOTT. Cen­tral­sta­tio­nen – ar­ki­tek­tur och konst un­der 150 år, ning av kvar­te­ret. Ralph Er­ski­nes lå­dan på Lovön, Fle­ra ar­ran­gö­rer Open House Stockholm den gam­la kärn­krafts­re­ak­torn på KTH.A house, gui­da­de vis­ning­ar av bygg­na­den (ti­di­ga­re Ar­ki­tek­tur­sko­lan).Un­der­vis­nings­hu­set på KTH, Stu­dent­bo­stä­dern Draco­nis, KTH 100 år – en ar­ki­tek­tur­histo­ria, Vand­ringsapp – gui­dad tur via KTH Cam­pus App, Gui­dad vis­ning av KTH Cam­pus,

LÅ­DAN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.