Hur ska vi få färd­tjäns­ten att fun­ge­ra bätt­re för de äld­re?

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Dot­ter till Anna

Ef­ter någ­ra års an­vän­dan­de av Färd­tjänst har vi då­lig er­fa­ren­het, ty­värr. Min åld­ri­ga och sju­ka mor är be­ro­en­de av Färd­tjänst. Pro­ble­met är när man har be­ställt en taxi till en viss tid så kan det ta upp till 1 tim­me och 25 mi­nu­ter och många te­le­fon­sam­tal in­nan en taxi kom­mer. Vän­tan el­ler ute­bli­ven taxi kan bli myc­ket lång.

Jag vet att man kan ringa ef­ter an­nan taxi ef­ter 20 min vän­tan och se­dan skic­ka in kvit­tot till Färd­tjänst. Pro­ble­met är att min mor in­te kan hands­kas med mo­bil. Där­för är det­ta ute­slu­tet. Det kan bli lång vän­tan på ga­tan i ur och skur för sju­ka, gam­la och han­di­kap­pa­de.

Vän­tan på 10 min kan va­ra ok, men så li­ten för­se­ning är myc­ket ovan­ligt.

Jag har ta­lat med Färd­tjänst och bett dem be­va­ka en be­ställ­ning men det går in­te, sä­ger de. Ut­an man ring­er till Färd­tjänst igen vid ute­bli­ven taxi så läg­ger de ut kör­ning­en till näs­ta tax­i­bo­lag och så vi­da­re ...

Oron är stor in­för tax­ivän­tan till ex­em­pel­vis lä­ka­re el­ler tand­lä­ka­re.

Kan nå­gon el­ler Färd­tjänst ta­la om var­för det­ta får och kan ske? Hur kan man kom­ma till rät­ta med pro­ble­met för de be­hö­van­de?

FOTO: MOSTPHOTOS

VÄN­TAN. Färd­tjänst kan ibland drö­ja allt för länge, en­ligt in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.