Cy­klis­ter: Bygg om kör­ba­nan vid Al­vikskur­van

Hur lö­ser vi cy­kel­tra­fi­ken vid Al­vikskur­van? Lätt tyck­te någ­ra av vå­ra cyk­lan­de lä­sa­re – ta utrym­me från bi­lar­na. Men så en­kelt är det in­te, me­nar sta­den.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén li­sa.hall­den@di­rekt­press.se

Kur­van i cy­kel­ba­nan från Al­vik upp mot Tra­ne­bergs­bron är smal, snäv och med då­lig sikt.

Far­lig me­nar cy­klis­ter som StockholmDirekt har pra­tat med, ef­ter vår ar­ti­kel om Mat­ti­as Lind­mark som var med om en all­var­lig olyc­ka på plat­sen.

Fle­ra kom ock­så med för­slag på lös­ning­ar som skul­le gö­ra kur­van säk­ra­re i Fa­ce­book­grup­pen Vi som cyklar i Stock­holm.

Ett för­slag är att gö­ra om bi­lar­nas ac­ce­le­ra­tions­fält på Drott­ning­holms­vä­gen från Al­viks­plan mot Tra­ne­bergs­bron till cy­kel­ba­na. Ett an­nat är att gö­ra cy­kel­ba­na av en av de tre bil­fi­ler från Al­vik­shål­let som går ihop till två in­nan kur­van.

Äng­by­bon Mat­ti­as Bäcklund tyc­ker att de tre fi­ler­na skul­le kun­na gå ihop till två li­te ti­di­ga­re ut­an att det gör det märk­bart säm­re för nå­gon.

– Jag är ing­en tra­fik­ex­pert men jag cyklar där var­je dag. Den tred­je fi­len bru­kar va­ra tom. Ef­tersom den tar slut ba­ra 200 me­ter läng­re fram är det få bi­lar som an­vän­der den. Men för cy­klis­ter­na skul­le det ut­rym­met gö­ra stor skill­nad, sä­ger han.

”Vill in­te väl­ja bort nå­got”

Jo­a­kim Bo­berg som job­bar med sam­ord­ning av cy­kel­pla­ne­ring i Stock­holms stad me­nar att Al­vik är en kom­plex plats och knut­punkt för många tra­fik­slag. Det gör tra­fik­lös­ning­ar kom­pli­ce­ra­de.

– I vårt eget ar­be­te så har vi tit­tat på oli­ka för­slag på lös­ning­ar som lik­nar de som nu dykt upp. Vi vill in­te väl­ja bort nå­got och in­te hel­ler lyf­ta en lös­ning som bätt­re än nå­gon an­nan. Lös­ning­ar som kan se själv­kla­ra ut på pap­per be­hö­ver in­te va­ra det när de sätts i sitt sam­man­hang, sä­ger han.

Men någon­ting mås­te ju gö­ras om plat­sen är tra­fik­far­lig?

– Som jag sagt ti­di­ga­re har vi pe­kat ut sträc­kan som an­ge­lä­gen att åt­gär­da. Men det mås­te sam­ord­nas med det plan­ar­be­te som på­går i Al­vik och med Tra­fik­ver­ket som an­sva­rar för Drott­ning­holms­vä­gen.

Mat­ti­as Bäcklund har ing­et hopp om en snabb för­änd­ring. Han har cyk­lat sträc­kan se­dan 2005 och räk­nar med att tra­fik­sä­ker­he­ten kan drö­ja länge till.

– Som cy­klist är man lutt­rad. Man har all­tid lägs­ta pri­o­ri­te­ten. Det är en at­ti­tyd som hål­ler på att för­änd­ras men jag kan öns­ka att det skul­le gå snab­ba­re, sä­ger han.

Som cy­klist är man lutt­rad. Man har all­tid lägs­ta pri­o­ri­te­ten. Det är en at­ti­tyd som hål­ler på att för­änd­ras men jag kan öns­ka att det skul­le gå snab­ba­re.

FÖR­SLAG. Så här tyc­ker Äng­by­cy­klis­ten Mat­ti­as Bäcklund att cy­kel­ba­nan skul­le kun­na dras för att gö­ra kur­van mind­re far­lig.

SNÄV. Många cy­klis­ter ska rym­mas på cy­kel­ba­nan från Al­vik mot Tra­ne­bergs­bron.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.