Lek­park rustas upp i Jo­han­nes­fred

Över­sväm­ning­ar har sli­tit på lek­par­ken vid Osmunds­vä­gen i Jo­han­nes­fred. Nu re­no­ve­ras den – i få­gel­te­ma.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén

Den slit­na lek­par­ken Osmundsjär­net har re­no­ve­rats för 4,3 mil­jo­ner kro­nor. Un­der hös­ten öpp­nar den för lek igen.

– Det är in­te helt en­kelt att sä­ga när allt blir fär­digt. Det är många in­blan­da­de och det kom­mer le­k­ut­rust- ning från oli­ka stäl­len. Men pla­nen är att den ska va­ra fär­dig i må­nads­skif­tet ok­to­ber-no­vem­ber, sä­ger Åsa Ot­teklint, par­kin­gen­jör på Brom­ma stads­dels­för­valt­ning.

Det har va­rit myc­ket över­sväm­ning­ar och det har gjort att san­den runt gung­or­na ibland stått un­der vat­ten.

– Det har såklart in­te va­rit bra för gung­or­na, men det har va­rit ett pa­ra­dis för fåg­lar­na som ba­dat i san­den. Det vil­le vi ta va­ra på, så vi har in­te byggt bort fuk­ten längst ber­get ut­an där blir det istäl­let regn­plan­te­ring och få­gel­bad, sä­ger Åsa Ot­teklint.

Nu har gung­or­na flyt­tats och för att loc­ka till sig även li­te äld­re barn har det sat­sats på en mer ut­ma­nan­de klät­ter­lek. Det kom­mer även bli trä­skulp­tu­rer i par­ken, för att spin­na vi­da­re på få­gel­te­mat.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

BYG­GE. På plats för att byg­ga den nya lek­plat­sen är Philip Dahl­berg, Se­basti­an Hed­berg och An­ton Furuvik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.