Så ski­tig är Bäll­sta­ån

I den se­nas­te un­der­sök­ning­en av Bäll­sta­åns vat­ten­kva­li­tet har en ny me­tod an­vänts. Do­men? Vatt­net har rik­tigt usel kva­li­tet, och hög­re hal­ter av mil­jö­far­li­ga äm­nen än vad man ti­di­ga­re trott.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Lou­i­se Born­hall

Den nya un­der­sök­nings­me­to­den som Stock­holms stad an­vänt sig av i Bäll­sta­ån gör att fler äm­nen i vatt­net kan iden­ti­fie­ras. An­led­ning­en till att me­to­den an­vän­des just där är att Bäll­sta­ån ti­di­ga­re haft högst hal­ter av mil­jö­far­li­ga äm­nen av al­la Stock­holms vat­ten­drag.

Och re­sul­ta­tet ta­lar klar­språk – kraf­tigt för­höj­da hal­ter av mil­jö­far­li­ga äm­nen finns i ån, hög­re än ti­di­ga­re un­der­sök­ning­ar vi­sat.

PFAS är ett sam­lings­namn

Vi mås­te in­ten­si­fi­e­ra åt­gär­der­na för att re­na vatt­net.

för tu­sen­tals ke­mi­ka­li­er som an­vänds i allt från mat­för­pack­ning­ar till brand­släck­nings­skum.

”Svår­ned­bryt­ba­ra”

Ett av de van­li­gas­te PFA­Säm­nen (PFOS) fanns i höga hal­ter – 33 gång­er så högt som EU:s re­kom­men­da­tio­ner.

– Många av äm­ne­na är myc­ket svår­ned­bryt­ba­ra, har de väl ham­nat i mil­jön tar det myc­ket lång tid in­nan vi blir av med dem. De är skad­li­ga för de vat­ten­le­van­de or­ga­nis­mer­na i Bäll­sta­ån, sä­ger Maria Pet­ters­son, ke­mist och mil­jöut­re­da­re på mil­jö­för­valt­ning­en vid Stock­holms stad. Hon fort­sät­ter: – Den här stu­di­en ger en för­bätt­rad bild av för­ore­nings­si­tu­a­tio­nen. Men vi vet in­te i dag var al­la för­ore­ning­ar kom­mer från. Näs­ta steg är att ta re­da på vil­ka käl­lor­na är. Dit har vi in­te kom­mit än, sä­ger Maria Pet­ters­son.

Gör till­syn

För­ra hös­ten in­led­de Jär­fäl­la, Sund­by­berg, Sol­na och Stock­holm, kom­mu­ner­na som Bäll­sta­ån rin­ner ge­nom, ett sa­m­ar­be­te för att få bukt på pro­ble­men med den då­li­ga vat­ten­kva­li­te­ten. Men än så länge har ar­be­tet in­te kom­mit så långt.

– Vi mås­te in­ten­si­fi­e­ra åt­gär­der­na för att re­na vatt­net. Men det är ett lång­sik­tigt ar­be­te. Skul­le vi gö­ra allt på en gång skul­le det kos­ta oer­hör­da sum­mor, sä­ger Ap­h­ram Mel­ki, (C), ord­fö­ran­de i mil­jö- och bygg­lovs­nämn­den i Jär­fäl­la.

Jär­fäl­la kom­mun job­bar ock­så med att ta fram en vat­ten­plan som vän­tas bli klar un­der vin­tern, där fram­för allt över­sväm­nings­ris­ker­na ska ses över.

Nå­got Ap­h­ram Mel­ki tror kom­mer bi­dra till ar­be­tet med att hit­ta för­ore­nings­käl­lor­na i Bäll­sta­ån.

En­ligt ho­nom gör kom­mu­nen även en kon­ti­nu­er­lig till­syn av verk­sam­he­ter som lig­ger längs med Bäll­sta­ån för att kun­na lo­ka­li­se­ra ut­släpp. SÄG VAD DU TYC­KER!

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

VÄR­RE ÄN VÄN­TAT. Bäll­sta­ån rin­ner ge­nom fy­ra kom­mu­ner och är kraf­tigt för­o­re­nad. Här i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.