Sä­ljut­bild­ning i Al­vik stäms av fack­för­bund

Den pri­va­ta sä­ljut­bild­ning­en Arnd­ts Sa­les Aca­de­my som lig­ger i Al­vik har stämts av fack­för­bun­det Säl­jar­nas Riks­för­bund. Fac­ket me­nar att sko­lan ut­nytt­jat en stu­dent som gra­tis ar­bets­kraft. ”Det hand­lar om prak­tik”, me­nar Arnd­ts.

Bromma Tidning - - BROMMA - Li­sa Halldén li­sa.hall­den@di­rekt­press.se

Säl­jar­nas Riks­för­bund läm­na­de in sin stäm­ning i som­ras. De fö­re­trä­der en ti­di­ga­re elev som de me­nar har job­bat och bor­de fått be­talt.

– Vår med­lems stånd­punkt är att han har ut­fört ar­be­te som Arnd­ts har tjä­nat peng­ar på. De har sålt hans tjäns­ter och för det vill han ha en skä­lig er­sätt­ning, sä­ger ju­ris­ten Wil­helm Kal­do.

Fac­ket me­nar att Arnd­ts Sa­les Aca­de­my mot­sva­rar ett call­cen­ter och att den prak­tik som ele­ver­na har gjort i själ­va ver­ket va­rit grund­bul­ten för af­färsmo­del­len.

– De har in­te haft någon­ting an­nat som de säl­jer, det en­da man har sålt är prak­ti­kan­ter­nas ar­be­te. Det har va­rit prak­ti­kens ar­be­te som verk­sam­he­ten vi­lar på, sä­ger Wil­helm Kal­do.

Nej, det har det in­te – fac­ket har fel, me­nar Mi­chae­la Arndt som är vd och de­lä­ga­re i Arnd­ts Sa­les Aca­de­my.

– Vi är ett privat bo­lag som fi­nan­si­e­rar en kost­nads­fri och fri­vil­lig ut­bild­ning med part­ners och det in­går bland an­nat prak­tik.

Har ni tjä­nat peng­ar på stu­den­ters ar­be­te?

– Det som fi­nan­si­e­rar ut­bild­ning­en är att fö­re­tag kö­per ett part­ner­skap där det in­går oli­ka de­lar. Ele­ver­nas prak­tik är en del i det. Men vi tjä­nar in­te mer än så på de­ras prak­tik.

Har det fun­nit säljkrav på stu­den­ter­na?

– Nej det finns inga som helst krav på så­dant. Och det har vi va­rit väl­digt tyd­li­ga med mot bå­de vå­ra stu­den­ter och vå­ra part­ners.

Oav­lö­nad prak­tik finns på många ut­bild­ning­ar, me­nar Mi­chae­la Arndt, och jäm­för med kom­mu­ni­ka­tions­sko­lan Berg­hs.

– När en stu­dent på Berg­hs gör obe­tald prak­tik så ses det som en fan­tas­tisk möj­lig­het, men när man gör det in­om för­sälj­ning så kal­las det gra­tis­ar­be­te, trots att stu­den­ter­na er­bjuds minst li­ka myc­ket möj­lig­he­ter här, sä­ger hon.

Hon tyc­ker ock­så att Säl­jar­nas Riks­för­bund har be­rät­tat om sin stäm­ning på ett sätt som in­te är är­ligt.

– De på­står att de stäm­mer oss för grovt ut­nytt­jan­de av ung­do­mar, när det in­te är det stäm­ning­en gäl­ler. Den gäl­ler om stu­den­ten har rätt till er­sätt­ning för prak­ti­ken som han ut­fört un­der ut­bild­ning­en. Att de mark­nads­för stäm­ning­en gyn­nar in­te stu­den­ten, sä­ger hon.

Fac­ket dä­re­mot me­nar att det är ett vik­tigt ären­de att in­for­me­ra om ef­tersom bris­ten på er­sätt­ning ba­nar väg för en osund sälj­bransch.

– Vi dri­ver ett ären­de för vår med­lems räk­ning. Men vi tyc­ker ock­så att det här är så pass fel att vi vill se till att folk in­te ger in sig i den här ty­pen av verk­sam­het. Vi kan in­te gå med på att det är så man har sin af­färsmo­dell. Det ger en ar­bets­mark­nad där folk ut­för mas­sa gra­tis ar­be­te och in­te ar­bets­plat­ser där man ger skä­lig lön för skä­ligt ar­be­te, sä­ger Wil­helm Kal­do.

FO­TO: ARND­TS SA­LES ACA­DE­MY

SÄLJ. Mi­chae­la Arndt, vd och de­lä­ga­re i Arnd­ts Sa­les Aca­de­my, sva­rar på kri­ti­ken från fac­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.