Det här snac­ka­de di­na po­li­ti­ker om

Långa dis­kus­sio­ner ef­ter en hård val­kam­panj? Kanske för­kla­rar det trött­he­ten på hös­tens and­ra nämnd­mö­te för­ra tors­dags­kväl­len.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Li­sa Halldén

En snabb klub­ba boc­ka­de av punk­ter­na un­der för­ra vec­kans mö­te i Brom­ma stads­dels­nämnd.

Men i öv­rigt var stäm­ning­en i Al­viks kul­tur­hus rätt söm­nig.

Ef­ter en ge­nom­gång av fri­tid i Brommas som­mar­verk­sam­het – pop-up parklek och ett rul­lan­de fri­tids bland an­nat – var det ba­ra en frå­ga som ställ­des i det öpp­na fo­ru­met.

Den gäll­de ser­vice­bo­en­den för äld­re Brom­ma­bor och nämn­dens ord­fö­ran­de Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP) be­rät­ta­de att det all­tid pla­ne­ras för äldre­bo­en­den i sam­band med pla­ner på för­tät­ning – och att mar­kan­vis­ning­ar är på gång för se­ni­or­bo­en­den i stads­de­len.

Han­na Wistrand (L) kon­sta­te­ra­de att Brom­ma fak­tiskt sak­nar ser­vice­hus me­dan Ce­ci­lia Ober­mül­ler me­na­de att det finns ak­ti­vi­tets­cent­rum som i prak­ti­ken fun­ge­rar som ser­vice­hus.

– Jag kan ju in­te lå­ta bli att kont­ra även om det är långt till näs­ta val, sa Ce­ci­lia Ober­mül­ler.

I öv­rigt var strid­bar­he­ten låg bland po­li­ti­ker­na som raskt klub­ba­de sig ige­nom be­slut­sä­ren­den, re­mis­ser och an­mäl­nings­ä­ren­den.

Kväl­lens ... . . . med­bor­gar­för­slag:

Ett med­bor­gar­för­slag som kom­mit in gäll­de ute­gy­met vid Lill­sjön. Med­bor­ga­ren tyck­te att det be­höv­des en skylt som tyd­ligt ta­la­de om var man ska vän­da sig om red­ska­pen be­hö­ver re­pa­re­ras. Det för­sla­get tyck­te tjäns­te­män­nen på för­valt­ning­en var bra och en så­dan skylt ska nu sit­ta vid Lill­sjön.

– Bra ini­ti­a­tiv som bor­de fin­nas på al­la ute­gym, tyck­te Han­na Wistrand (L).

För­valt­ning­en be­kräf­ta­de att det är de­ras am­bi­tion att li­kan­de skyl­tar ska fin­nas på al­la ute­gym i stads­de­len.

Ett an­nat för­slag som dis­ku­te­ra­des var Äng­by torg där en med­bor­ga­re ef­ter­lys­te bän­kar, bus­kar och en even­tu­ell ute­ser­ve­ring för att gö­ra tor­get mer in­bju­dan­de och an­vänd­bar. Sva­ret från för­valt­ning­en blev det in­te är stads­de­lens om­rå­de och hän­vi­sat vi­da­re till Stock­holms stad.

En aning näsvist av för­valt­ning­en, tyck­te Lil­le­mor Samu­els­son (V).

– Stads­de­len ska va­ra vägen in för med­bor­gar­na. Kanske vi själ­va kan skic­ka vi­da­re de med­bor­gar­för­slag som stads­dels­nämn­den in­te rår över, me­na­de hon.

Bå­de tjäns­te­män och po­li­ti­ker höll med hen­ne om det­ta och kon­sta­te­ra­de att det fort­fa­ran­de finns jobb att gö­ra för att un­der­lät­ta Brom­ma­bor­nas in­fly­tan­de i po­li­ti­ken. Det kon­sta­te­ra­des även att de­bat­ten om vad som kan gö­ras för Äng­by torg lär fort­sät­ta.

... upp­vak­nan­de

Kom ef­ter förs­ta hal­van av mö­tet när lam­por plöts­ligt drogs upp till full styr­ka och rum­met hop­pa­de till li­te yr­va­ket.

... po­li­tis­ka flirt

Kom från Per Ham­mar (L) som in­för den nya man­dat­pe­ri­o­den ”hop­pas att det finns par­ti­er som ska se att det är på and­ra si­dan”.

FO­TO: LI­SA HALLDÉN

MÖ­TE. Brom­ma stads­dels­nämnd sam­man­trä­der i Al­viks kul­tur­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.