Kon­di­tor öpp­nar ka­ra­mell­bu­tik på Kungs­hol­men

Ka­ra­mel­ler, ko­lor, klub­bor och mängder av cho­klad – allt gjort från grun­den. Nu har Kungs­hol­men fått en ka­ra­mell­fa­brik.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Per Brandt

Ge­nom fönst­ret på Fle­ming­ga­tan 95 är det re­dan många barn som ny­fi­ket stan­nat och tryckt nä­sor­na mot fönst­ret för att ki­ka in när al­la söt­sa­ker blir till i ny­öpp­na­de Kungs­hol­mens Ka­ra­mell­fa­brik.

– Det är trev­ligt. Det är bå­de barn och vux­na som stan­nar till och det blir sto­ra le­en­den, sä­ger kon­di­torn och cho­kladspe­ci­a­lis­ten Gö­ran Sö­de­rin, el­ler ” Kungs­hol­mens egen Wil­ly Won­ka” som han skämt­samt skrev i ett press­med­de­lan­de ef­ter fi­gu­ren i ”Kal­le och Cho­klad­fa­bri­ken”.

Är det så man ska kal­la dig?

– Ha ha, det får man ta som man vill, sä­ger Gö­ran och skrat­tar.

Men lik­nel­sen är en­kel att se. Runt om i bu­ti­ken och kafé­de­len, som en­ligt Gö­ran ska va­ra en bland­ning av Vil­la Vil­le­kul­la och Pip­pis ka­ra­mell­bu­tik, finns mängder av ka­ra­mel­ler, ko­lor, mar­si­pan­fi­gu­rer med me­ra. Och mas­sor av cho­klad för­stås.

– Jag gör allt själv. Cho­kla­den görs här från ka­ka­o­bö­nor, ge­lé­go­di­set av rik­tig frukt in­te di­ver­se ke­mi­ka­li­er och jag an­vän­der eko­lo­gis­ka pro­duk­ter. En del av cho­klad­kon­fek­ty­ren jag gör går in­te att hit­ta nå­gon an­nan­stans i stan, sä­ger Gö­ran.

Han har va­rit kon­di­tor i över 40 år och ti­di­ga­re bland an­nat skri­vit fle­ra böc­ker.

– Jag kän­de att det var dags att gö­ra nå­got eget igen ef­ter att ha job­bat med ut­bild­ning­ar un­der fle­ra år. Jag tyc­ker att det är ro­ligt att ska­pa allt från scratch, sä­ger han.

FO­TO: PER BRANDT

NYÖPPNAT. Gö­ran Sö­de­rin har öpp­nat en ka­ra­mell­bu­tik på Fle­ming­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.