Rek­torns var­ning: Far­lig trafik kring sko­lan

Bromma Tidning - - MOTOR -

För­säk­rings­bo­la­get If har frå­gat 1 000 rek­to­rer vad de tyc­ker om tra­fik­si­tu­a­tio­nen vid sin sko­la. Tra­fik­sä­ker­he­ten an­ses va­ra ett stör­re pro­blem än för­ra året och allt­fler rek­to­rer oro­ar sig för att en all­var­lig olyc­ka ska in­träf­fa.

60 pro­cent av de som sva­ra­de an­ser att det finns pro­blem med sä­ker­he­ten om­kring de­ras sko­la och 63 pro­cent oro­ar sig för en all­var­lig hän­del­se. Drygt en fjär­de­del tyc­ker att för­äld­rar­nas at­ti­ty­der till tra­fik­reg­ler har för­säm­rats åren.

I un­der­sök­ning­en kom det ock­så fram att ba­ra fem pro­cent av sko­lor­na har has­tig­hets­dis­play på vägen ut­an­för och hälf­ten av sko­lor­na sak­nar skyl­tar om att sän­ka far­ten.

– Fler sko­lor be­hö­ver ut­rus­tas med fart­hin­der och has­tig­hets­dis­play­er. En an­nan åt­gärd är att byg­ga fler en­tré­er och till­farts­vä­gar, sä­ger Ca­ro­li­ne Starck, in­for­ma­tions­chef på If. Trafik vid sko­lor oro­ar fler än hälf­ten.

TA DET LUGNT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.