Upp och ned för ny­bils­re­gi­stre­ring­ar

Bromma Tidning - - MOTOR -

In­tro­duk­tio­nen av det nya for­dons­skat­te­sy­ste­met Bonusma­lus från 1 ju­li med­för­de re­kord­höga ny­re­gi­stre­ring­ar av bå­de per­son­bi­lar (+73 pro­cent) och lät­ta last­bi­lar (+193 pro­cent) i ju­ni. Som en följd av ju­ni må­nads toppre­gi­stre­ring­ar kom en kraf­tig ned­gång i ju­li.

Per­son­bils­re­gi­stre­ring­ar­na mins­ka­de med 49,4 pro­cent och lät­ta last­bi­lar mins­ka­de med 69,9 pro­cent i ju­li i år jäm­fört med fjol­å­ret.

– De kraf­ti­ga upp- och ned­gång­ar­na i ju­ni och ju­li be­ror på att många vil­le ta si­na nya for­don i trafik fö­re 1 ju­li för att und­vi­ka den kraf­ti­ga höj­ning­en av for­dons­skat­ten som Bonus-ma­lu­s­sy­ste­met in­ne­bär, sä­ger Mat­ti­as Berg­man, vd för Bil Swe­den.

Hit­tills i år har ny­re­gi­stre­ring­ar­na av bi­lar ökat med 9,1 pro­cent och lät­ta last­bi­lar har ökat med 36,5 pro­cent.

Det nya for­dons­skat­te­sy­ste­met har en stark på­ver­kan på bil­mark­na­den.

VÄN­TAD NED­GÅNG.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.