Det är upp till be­vis om mi­grän­vår­den, po­li­ti­ker!

Bromma Tidning - - TYCK OM! - An­na Ka­rin Wallberg ord­fö­ran­de i Hu­vud­värks­för­bun­det

1 400 000 stock­hol­ma­re i lands­tings­va­let; många med för­hopp­ning att ha valt ett par­ti el­ler po­li­ti­ker som vill änd­ra den oac­cep­tab­la si­tu­a­tion som hu­vud­värks­drab­ba­de be­fin­ner sig i.

En rad sjuk­vårds­po­li­ti­ker i SLL har ut­tryckt att de vill för­bätt­ra hu­vud­värks­vår­den och nu är det dags gå från ord till hand­ling.

Vi frå­ga­de in­nan va­let po­li­ti­ker­na i SLL vad de vill gö­ra så att per­so­ner med kro­nisk mi­grän och and­ra for­mer av svår hu­vud­värk får till­gång till ade­kvat spe­ci­a­list­vård. 87,5 pro­cent av al­la par­ti­er vill sat­sa på ut­bild­ning av primärvården och 62,5 pro­cent vill in­fö­ra vård­pro­gram. Dess­utom kan 75 pro­cent tän­ka sig ett in­fö­ran­de av en spe­ci­a­li­se­rad hu­vud­värk­sen­het centralt i lands­ting­et, för ut­red­ning och be­hand­ling av pa­ti­en­ter med svår mi­grän och hu­vud­värk.

En be­ty­dan­de an­del av al­la mi­gränd­rab­ba­de är helt be­ro­en­de av spe­ci­a­list­vård, men en­ligt en re­gis­te­ra­na­lys som gjorts på upp­drag av Hu­vud­värks­för­bun­det är be­hand­lings­gra­den för kro­nisk mi­grän i he­la lan­det myck- et låg. I SLL är det en­dast 5,22 pro­cent av pa­ti­en­ter­na som får god­känd in­jek­tions­be­hand­ling.

Rätt be­hand­ling kan va­ra skill­na­den mel­lan själv­för­sörj­ning och ut­an­för­skap. Mi­grän­pa­ti­en­ter är dock un­der­pri­o­ri­te­ra­de, un­der­di­a­gnos­ti­se­ra­de och un­der­be­hand­la­de.

Po­li­ti­ker­na i SLL har ut­tryckt en vil­ja att rus­ta upp hu­vud­värks­vår­den och det är nu dags att gå från ord till hand­ling. Svik in­te 242 000 stock­hol­ma­re och de­ras an­hö­ri­ga.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MIGRÄNVÅRD. ”Rätt be­hand­ling kan va­ra skill­na­den mel­lan själv­för­sörj­ning och ut­an­för­skap”, skri­ver An­na Ka­rin Wallberg, ord­fö­ran­de i Hu­vud­värks­för­bun­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.