Ing­en riv­ning av om­ta­la­de vil­lor­na i Smed­slät­ten

De omdis­ku­te­ra­de vil­lor­na på Al­viks­vä­gen i Smed­slät­ten kom­mer in­te ri­vas. Nu väl­jer bygg­her­ren att läg­ga ner an­sök­ning­en. Istäl­let ska han för­sö­ka byg­ga till.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Li­sa Halldén

De tre vil­lor­na på Al­viks­vä­gen och Sun­ner­dahls­vä­gen har köpts av en per­son som pla­ne­rar för fler­fa­miljs­hus på tom­ter­na.

Stads­bygg­nads­kon­to­ret gav ursprungligen bygg­lov för det, men det över­kla­ga­des och mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len upp­häv­de till slut bygg­lo­vet.

”Kul­tur­hi­sto­riskt vär­de”

Bygg­her­ren har se­dan dess an­sökt om riv­ning av hu­vud­bygg­na­der­na. Även riv­nings­lo­vet av­slogs. Stads­bygg­nads­kon­to­ret be­dö­mer näm­li­gen att bygg­na­der­na har ett högt kul­tur­hi­sto­riskt vär­de och att de där­för in­te ska få ri­vas.

Nu står det klart att bygg­her­ren in­te tän­ker dri­va sa­ken vi­da­re. I ett mejl till hand­läg­ga­ren på stads­bygg­nads­kon­to­ret skri­ver han att han istäl­let går vi­da­re med pla­ner på en till­bygg­nad:

”Ef­ter Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­lens ut­slag, des­sa

ut­lå­tan­den och kon­tak­ter med någ­ra av gran­nar­na, (de fles­ta vill in­te ha nå­gon kom­mu­ni­ka­tion i frå­gan dess- vär­re), så job­bar vi nu vi­da­re med till­bygg­nads­al­ter­na­ti­ven.”

De­talj­pla­nen be­grän­sar

Men det är in­te klart hur en till­bygg­nad skul­le kun­na se ut. De­talj­pla­nen för kvar­te­ret, klub­bad 1926, sät­ter näm­li­gen tyd­li­ga be­gräns­ning­ar.

En­ligt de­talj­plan får högst en fem­te­del av tom­ten be­byg­gas. Höj­den på hu­sen är ock­så be­grän­sad och det får max va­ra två vå­ning­ar. Och om hu­sen är över fem me­ter höga så ska det va­ra sex me­ter till gran­nens tomt­gräns. Christi­an Rei­mers, Brom­ma­bo och för­fat­ta­re till boken ”Ba­ra Bromma, en bok till träd­gårds­sta­dens för­svar”, har följt ären­det. Han me­nar att möjligheterna att byg­ga till är be­grän­sa­de.

– De­talj­pla­nen fö­re­skri­ver att hu­sen lig­ger pa­ral­lellt med ga­tans sträck­ning för att ska­pa en ge­men­sam grön in­ne­gård. Så även om det kan gå att för­länga ett hus så går det in­te att byg­ga i vin­kel in­åt. Jag tror bygg­her­ren kom­mer ha väl­digt svårt att lyc­kas få in ett fler­fa­miljs­hus på de tom­ter­na.

Jag tror bygg­her­ren kom­mer ha väl­digt svårt att lyc­kas få in ett fler­fa­miljs­hus på de tom­ter­na.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

OMBYGGNAD. Vil­la­tom­ter­na i kvar­te­ret John Blund är ett ex­em­pel på den spon­tan­för­tät­ning som oro­ar många brom­ma­bor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.