”Jag är li­te sva­jig, men dan­sa kan jag fort­fa­ran­de”

Har­ri­et Til­ling, 84, har dan­sat se­dan hon var fy­ra år. Och hon hål­ler fort­fa­ran­de i dans­kur­ser.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

Min mam­ma Dag­ny An­ders­son var dans­lä­ra­re så när jag var li­ten fick jag all­tid sit­ta i dans­sa­len och se på hen­nes dans­kur­ser.

Ef­teråt bru­ka­de jag gå ner till mjölk­af­fä­ren och lä­ra tan­ter­na att dan­sa vals. När jag se­dan blev li­te äld­re fick jag hjäl­pa mam­ma med hen­nes dans­kur­ser, hon lär­de mig bå­de herr- och dam­steg och så små­ning­om var det jag som fick ta över he­la dans­sko­lan. Jag har dan­sat allt från quick­step, mo­dern vals till oli­ka folk­dan­ser. Jag har dri­vit kur­ser på El­ver­ket, Al­viks sko­la och var med och star­ta­de Svensk-Ar­gen­tins­ka tango­för­e­ning­en.

Dess­utom har jag dömt Häl­sing­e­ham­bon sju gång­er. Men, jag har in­te ba­ra dan­sat. Jag är tand­tek­ni­ker i bot­ten och har ar­be­tat som barnskö­ta­re ock­så. Ibland fun­de­rar jag över hur jag har hun­nit med allt. Men att dan­sa är bra för he­la krop­pen. Att lyf­ta skrot är en sak men där an­vän­der man ju in­te hu­vu­det. I dan­sen job­bar man med bå­de ba­lans, ko­or­di­na­tion och min­net. Li­te svet­tig blir man allt och det är fak­tiskt en mo­tions­form man kan hål­la på med li­vet ut. Jag har ope­re­rat en höft och är tre cen­ti­me­ter kor­ta­re på ena si­dan och har artros i bå­da hän­der och föt­ter så jag är li­te sva­jig, men dan­sa kan jag fort­fa­ran­de. Jag äls­kar det och hop­pas att fler vill kom­ma och dan­sa här med oss, det är gra­tis och al­la kan fak­tiskt dan­sa.

Att lyf­ta skrot är en sak men där an­vän­der man ju in­te hu­vu­det. I dan­sen job­bar man med bå­de ba­lans, ko­or­di­na­tion och min­net.

Be­rät­tat för: Jon­na Claes­son | Foto: Mi­kael An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.