Fle­ra par­ker rustas upp un­der hös­ten

Bromma Tidning - - BROMMA -

Fle­ra par­ker rustas upp i Bromma, bland an­nat ska en del åt­gär­der gö­ras för att öka trygg­he­ten. I mo­tions­spå­ren vid Sol­vik och Åkes­hov ska träd och sly tas bort för att öka ljusin­släpp och be­lys­nings­stol­par som är i då­ligt skick ska by­tas ut.

Sam­ma gäl­ler på Bengt Tra­nas väg i Tra­ne­berg samt på strand­pro­me­na­den i Jo­han­nes­fred. Ar­be­tet vän­tas va­ra klart un­der hös­ten 2018 el­ler vin­tern 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.