Här har ny in­disk re­stau­rang sla­git upp dör­rar­na i An­ne­dal

Nu be­hö­ver bo­en­de i An­ne­dal in­te läng­re åka långt för att kä­ka in­diskt. Den nya re­stau­rang­en Miss Goa har öppnat på Bäll­sta­vä­gen. Ami­rul Islam har dri­vit in-

Bromma Tidning - - BROMMA - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

disk re­stau­rang i fle­ra år. Först i Gustavs­berg på Värm­dö och nu i Bromma, på Bäll­sta­vä­gen 61 när­ma­re be­stämt.

– Jag kom som flyk­ting till Stock­holm och Bromma på 90- ta­let. Det en­da jag har känt till är Bromma cent­rum och flygplatsen. Men när vi le­ta­de ef­ter en ny lo­kal så hit­ta­de vi en i An­ne­dal och jag gil­lar det. Om­rå­det lig­ger bra till bland vil­lor­na, sä­ger han.

In­disk mat är all­tid up­pe på ta­pe­ten, men vil­ka rät­ter som tren­dar skil­jer sig åt.

– Förr vil­le al­la äta Chic­ken tik­ka ma­sa­la, nu är det fler som väl­jer ex­em­pel­vis ve­ge­ta­ris­ka Palak pa­ne­er, sä­ger Ami­rul.

För­u­tom trend­rät­ter­na kom­mer re­stau­rang­en ha bå­de en lunch­me­ny och À la car­te-rät­ter.

– Vi får se hur det går. Vi har ba­ra haft öp­pet i nio da­gar men hit­tills har det gått bra, myc­ket att gö­ra. Nu vän­tar vi ba­ra på att få full­stän­di­ga rät­tig­he­ter, men tills dess är al­la väl­kom­na, sä­ger han.

KRÖ­GA­RE. Ami­rul Islam har öppnat nya kro­gen Miss Goa i An­ne­dal.

FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.