Be­slut ska tas om nya hus i Bromma kyr­ka

Dis­kus­sio­ner­na om spon­tan­för­tät­ning­en i Bromma kyr­ka fort­sät­ter. Ef­ter att ären­det för tred­je gång­en skju­tits upp är det nu dags för be­slut.

Bromma Tidning - - BROMMA - Jon­na Claes­son

StockholmDirekt har ti­di­ga­re be­rät­tat om de kri­ti­se­ra­de bygg­pla­ner­na i Bromma kyr­ka, där fle­ra vil­lor ska ri­vas och er­sät­tas med par­hus. Sex hus­håll kan bli 16, om bygg­her­rar­na får som de vill.

Men un­der nämn­den den 29 au­gusti val­de man att, för tred­je gång­en, bord­läg­ga ären­det – allt­så skju­ta upp be­slu­tet. Ett nytt för­sök att fat­ta be­slut var tänkt att ske i tors­dags, när stads­bygg­nads­nämn­den sam­man­träd­de igen. Det ef­ter att den här tid­ning­en gått i tryck.

– Då an­tar jag att man åter igen tar upp ären­det och fat­tar ett be­slut. Så vitt jag för­står så kan man in­te bord­läg­ga ett ären­de hur många gång­er som helst, sä­ger Mi­cael Jo­hans­son, in­gen­jör på stads­bygg­nads­nämn­den.

Re­dan in­nan som­ma­ren ha­de sex vil­lor på rad köpts upp av två oli­ka bygg­her­rar och på tre tom­ter ha­de par­hu­sen re­dan bör­jat att ta form.

Ären­det som sköts upp i au­gusti hand­lar om en tomt som än­nu in­te är be­byggd. Där vill bygg­fö­re­ta­get möj­lig­gö­ra för att deras två fas­tig­he­ter blir fle­ra.

Var­för nå­got be­slut i ären­det har bli­vit fram­skju­tet har Mi­cael Jo­hans­son ing­et bra svar på.

– Jag vet att bo­en­de i om-

rå­det väckt opi­ni­on mot pla­ner­na, men det är det en­da jag har hört. Var­för ären­det är så omdis­ku­te­rat och var­för nå­got be­slut skjuts fram vet jag in­te. Vad är näs­ta steg i pro­ces­sen?

– För min del är det ba­ra att vän­ta och se vad nämn­den sä­ger. Om man god­kän­ner plan­för­sla­get så vid­tar en plan­pro­cess där ären­det går in på sam­råd.

Och om plan­för­sla­get god­tas, när sker förs­ta spad­ta­get?

– Om man läm­nar ett okej nu så är det kanske tro­ligt att pla­ner­na god­känns and­ra kvar­ta­let näs­ta år. Men det är svårt att sä­ga i nu­lä­get, det finns en tids­plan men den har ju re­dan spruc­kit.

Jag vet att bo­en­de i om­rå­det väckt opi­ni­on mot pla­ner­na.

SPON­TAN­FÖR­TÄT­NING. går li­te väl långt tyc­ker bo­en­de vid bromma kyr­ka, fle­ra fas­tig­he­ter köps upp rivs o helt nya hus byggs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.