Gal­le­ri öpp­nar i Väl­ling­by – ska hjäl­pa unga konst­nä­rer

I slu­tet av no­vem­ber öpp­nar nya Gal­le­ri 16X i Väl­ling­by. Här ska unga konst­nä­rer få hjälp i ska­pan­det och en chans att vi­sa upp sin konst.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Evelina Hertz

Just nu på­går ar­be­tet med att fixa i ord­ning ett nytt ut­ställ­nings­rum ut­an­för B-sa­len, på plan två, i Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by. Här ska konst­nä­rer mel­lan 15 och 25 år få möj­lig­het att stäl­la ut sin konst.

– Det är jät­te­vik­tigt för unga att få ut­tryc­ka sig och vi­sa vad de gör. Det är ock­så vik­tigt att det finns kul­tur ska­pad av unga att ta del av på of­fent­li­ga plat­ser, sä­ger Estel­la Bur­ga, från La­va.

Gal­le­ri 16X är ett sam­ar­be­te mel­lan La­va och Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern Väl­ling­by, som bäg­ge job­bar rik­tat med just den ål­ders­grup­pen.

– Vi vill öpp­na upp hu­set mer så att vår mål­grupp får va­ra med och ska­pa vad hu­set ska va­ra, sä­ger Johanna Nor­din, pro­jekt­le­da­re på Stads­tea­tern.

Tan­ken är att öpp­na gal­le­ri­ets förs­ta ut­ställ­ning un­der no­vem­ber och de har re­dan fått in an­sök­ning­ar av konst­nä­rer. Men det är fort­fa­ran­de fritt fram för al­la sug­na att skic­ka iväg en an- sö­kan. Al­la konstut­tryck är väl­kom­na.

– Man be­hö­ver ab­so­lut in­te ha nå­got färdigt el­ler ha gjort nå­got lik­nan­de för­ut, det räc­ker med att ha en am­bi­tion. Man kan kom­ma med ett pro­jekt­för­slag så kan vi hjäl­pa till med hur vi ska gå vi­da­re, sä­ger Estel­la Bur­ga.

Till ex­em­pel kan man få hjälp med att an­sö­ka om kul­tur­stöd för unga.

– Vi hjäl­per ock­så till med coach­ning, mark­nads­för­e­ning och tek­nik ut­i­från de re­sur­ser vi har. Don´t be shy. Sök, sök, sök, sä­ger Johanna Nor­din.

UNG KONST. I slu­tet av no­vem­ber öpp­nar Gal­le­ri 16X i Väl­ling­by för unga konst­nä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.