Nu öpp­nas en helt ny res­väg – rakt un­der Slus­sen­byg­get

Cy­klis­ter, bi­lis­ter och gång­a­re har fått en ny res­väg via Slus­sen, när en helt ny kör­väg öpp­na­des i tors­dags.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Sop­hie Stig­fur

Det var un­der nat­ten till tors­da­gen som en stor tra­fi­kom­lägg­ning på Stads­gårds­le­den gjor­des.

Det nu­va­ran­de kör­fäl­tet för bi­lis­ter, gång­a­re och cy­klis­ter drogs ut i en ny sträck­ning som lö­per när­ma­re längs med ka­jen.

Det­ta för att man nu kom­mit så pass långt i bygg­pro­ces­sen för Nya Slus­sen att man be­hö­ver kom­ma åt de­lar­na där bi­lar­na kör idag. Här ska det ri­vas, grun­das och för­be­re­das, bland an­nat för bro­fäs­tet för den kom­man­de guld­bron.

Tra­fi­kom­lägg­ning­en kom­mer att va­ra kvar i un­ge­fär tre- fy­ra år. För bi­lis­ter­na in­ne­bär de att de slip­per sväng­en un­der bron, och får en ge­na­re väg ge­nom ar­bets­om­rå­det.

I öv­rigt blir det inga stör­re för­änd­ring­ar, som kor­ta­re res­tid el­ler dy­likt, för tra­fi­kan­ter­na.

– Det blir ra­ka­re helt en- kelt, rakt är all­tid bätt­re ef­tersom man får bätt­re sikt. Man får ock­så åka på slät och fin as­falt ef­tersom den är helt ny­an­lagd, sä­ger Eva Ros­man, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Slus­sen­pro­jek­tet.

Den nya kör­sträc­kan kom­mer att lö­pa un­der en av torn­kra­nar­nas por­ta­ler, vil­ket kan ge en ”maf­fig käns­la” tror Eva Ros­man.

– Jag tror att det kan bli li­te kul, men jag kanske har bli­vit li­te för nör­dig när det gäl­ler det här pro­jek­tet, sä­ger hon och skrat­tar.

FÖR­ÄND­RING. Tra­fik­led­ning­en vid Slus­sen in­nan och ef­ter tra­fi­kom­lägg­ning­en i tors­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.