Nya vägg­mål­ning­en är på plats på ga­veln

Den kri­ti­se­ra­de blå jättepenisen är ett min­ne bl(å)tt. Nu har ny graf­fiti ta­git plats på hus­fa­sa­den på Kro­no­bergs­ga­tan på Kungs­hol­men.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­in@di­rekt­press.se

Un­der fle­ra år har fas­tig­hets­ä­ga­ren Atri­um Ljung­berg sam­ar­be­tat med konst­nä­rer­na i Kol­lek­ti­vet Li­vet och upp­lå­tit hus­ga­veln på Kro­no­bergs­ga­tan 35 åt dem. I vå­ras väck­te konst­nä­ren Ca­ro­li­na Falk­holt upp käns­lor med sitt verk ” Fuck the world” fö­re­stäl­lan­de en blå er­i­ge­rad jät­te­pe­nis. In­tres­set var stort, bå­de bland svens­ka och in­ter­na­tio­nel­la me­di­er.

Ver­ken bru­kar sit­ta up­pe i sex må­na­der, men pe­ni­sen väck­te så star­ka käns­lor hos gran­nar­na och för­svann re­dan ef­ter en vec­ka. Då må­la­des den över med sam­ma blå färg.

I hel­gen fick hus­ga­veln nytt mo­tiv. 24 graf­fiti­konst­nä­rer har ska­pat ett ge­men­samt verk. Det är al­la konst­nä­rer som hit­tills bi­dra­git med konst på hus­ga­veln, med un­ge­fär li­ka många nya, som står bakom ver­ket ”STHLM 5 POINTZ”.

– 5 Pointz var en fas­tig­het i New York som un­der 90-ta­let upp­läts som atel­jé­er för nä­ra 200 konst­nä­rer. Hu­sets fa­sad blev en för­än­der­lig och sam­ti­da sam­lings­plats för ga­tu­konst och mu­ra­ler och fick stor in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het, sä­ger grun­da­re och cu­ra­tor, Kol­lek­ti­vet Li- vet, i ett press­med­de­lan­de.

Han­nes, 41, från Kristi­ne­berg ha­de sett på Instagram att det är ny konst på väg­gen och sväng­de för­bi Kro­no­bergs­ga­tan in­nan job­bet. Han är po­si­tiv.

– Jag tyc­ker att det är fint och ro­ligt, ett bra val. Man får se oli­ka de­lar av graf­fiti­sce­nen. Men i all­män­he­tens ögon är det här klot­ter, sä­ger Han­nes som tyc­ker att det är synd att pe­ni­sen må­la­des över så snabbt.

– Jag gil­la­de pe­ni­sen ock­så. En lik­nan­de blev över­må­lad i New York. Jag tyc­ker det var en sym­bol för ame­ri­kansk in­to­le­rans, det ha­de va­rit ett ro­ligt sym­bol­vär­de om den ha­de fått va­ra kvar här, sä­ger han.

Kungs­holms­bon Ma­lin Sundberg tyc­ker att det är po­si­tivt att fas­tig­hets­ä­ga­ren upp­lå­ter väg­gen åt konst­närs­kol­lek­ti­vet.

– Men just det här ver­ket ser jag in­te rik­tigt vad de vill med, allt­så jag för­står in­te bud­ska­pet. Jag tyc­ker att det var fi­na­re fö­re pe­ni­sen, det lys­te upp. Det här gör in­te det på sam­ma sätt, sä­ger hon.

Jonatan Ly­rot, 18, går i sko­lan i när­he­ten. Han är in­ne på sam­ma spår som Ma­lin Sundberg.

– Det här är li­ka fult som den blå snop­pen. Det som var in­nan den var myc­ket bätt­re, sä­ger Jonatan Ly­rot.

FOTO: SACHARIAS KÄLLDÉN.

NYTT MO­TIV. Den nya mål­ning­en på väg­gen på Kro­no­bergs­ga­tan 35 har väckt blan­da­de re­ak­tio­ner. ”Fint och ro­ligt”, sä­ger Han­nes, 41. ”Li­ka fult som snop­pen”, sä­ger Jonatan, 18.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.