Sim­hal­lar­na upp­ma­nar för­äld­rar att hål­la mer koll

Fle­ra sim­hal­lar runt om i lan­det har in­fört skärm­för­bud ef­ter olyc­kor då för­äld­rar tit­tat mer i mo­bi­len än på si­na plas­kan­de barn. Men i Väs­te­rort och Jär­fäl­la sat­sar man på in­for­ma­tion.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Stel­la Pa­pa­pa­na­gi­o­tou stel­la.pa­pa­pa­na­gi­o­tou@ di­rekt­press.se

För­ra vec­kan in­för­de Hud­ding­e­hal­len i Hud­dinge skärm­för­bud in­ne i sim­hal­len. Anledningen är att en del för­äld­rar fo­ku­se­rar för myc­ket på si­na te­le­fo­ner och där­för in­te har koll på si­na barn när de ba­dar.

Det finns ex­em­pel på olyc­kor till följd av bris­tan­de upp­sikt, 2016 drunk­na­de en femå­ring i Väst­man­land. Hen­nes mam­ma döm­des se­na­re i hov­rät­ten för vål­lan­de till an­nans död ef­tersom hon in­te ha­de upp­sikt över sitt barn, som in­te kun­de sim­ma.

I Stock­holms stads sim­hal­lar har man in­te för­bju­dit skär­mar men se­dan i som­ras har man skärpt to­nen i sin upp­ma­ning till för­äld­rar att ha upp­sikt.

– Vi har satt upp plan­scher med bud­ska­pet ”lägg un­dan din mo­bil el­ler bok!” Vi bör­ja­de på ut­om­hus­ba­den un­der som­ma­ren, nu ska in­for­ma­tio­nen sit­ta up­pe i al­la sim­hal­lar, sä­ger Robert Sköld, av­del­nings­chef på id­rotts­för­valt­ning­en i Stock­holms stad.

På Jär­fäl­la­ba­det, som drivs av Med­ley, har man in­te hel­ler för­bju­dit skär­mar.

– Vi tyc­ker att det är trev­ligt om för­äld­rar kan ta bil­der när de­ras barn tar si­na förs­ta sim­tag, sä­ger Ma­ria Jen­sen, an­lägg­nings­chef på Jär­fäl­la­ba­det.

Sam­ti­digt sä­ger hon att det är ett pro­blem att en del för­äld­rar bis­ter i upp­märk­sam­het.

– Men det be­hö­ver in­te va­ra kopp­lat till just mo­bi­len. Det kan li­ka väl va­ra en bok el­ler en tid­ning. Pro­ble­met är att många in­te för­står ris­ker­na, sä­ger hon.

Om per­so­nal ser ett barn som ver­kar sak­na en när­va­ran­de vux­en, el­ler ser vux­na som in­te har fo­kus på si­na barn så sä­ger de i från, en­ligt Ma­ria Jen­sen.

– En del för­äld­rar för­tår in­te att de fak­tiskt har ett för­äld­rar­an­svar, de tän­ker att ”här finns ju bad­vakt”. Men man mås­te va­ra 12 år och sim­kun­nig för att få ba­da en­sam. Vi har fak­tiskt haft ex­em­pel på för­äld­rar som gått och satt sig i ba­stun. Det har ock­så hänt att vi fått gå och häm­ta dem på gy­met, sä­ger Ma­ria Jen­sen.

Lik­som i Stock­holms stad så kör Med­ley med in­for­ma­tion och upp­ma­ning­ar till vux­na med barn att all­tid ha dem på max en arm­längs av­stånd.

Pro­ble­met är att många in­te för­står ris­ker­na.

FO­TO: MOSTPHOTOS

UPP­MA­NING. ”Vi har häm­tat för­äld­rar i ba­stun”, sä­ger Ma­ria Jen­sen, an­lägg­nings­chef på Jär­fäl­la­ba­det. Bil­den är en gen­re­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.