Food­trucks för­vand­lar Aba till ett mat­mec­ka

Food­trucks är ett nu­me­ra li­ka van­ligt in­slag i stads­mil­jön som lykt­stol­par. Den se­nas­te ti­den har fle­ra styc­ken ta­git plats i Abra­hams­berg – som tycks skri­ka ef­ter snabbt käk.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son

In­diskt, piz­za, sus­hi, café och sur­degs­ba­ge­ri. Det är än­då ett brett ut­bud för ett så li­tet cent­rum som Abra­hams­berg. Men in­te nog med det, den se­nas­te ti­den har he­la tre food­trucks in­ta­git hu­vud­ga­tan i stads­de­len.

– Folk blir la­ta­re och la­ta­re och vill ha mat snabbt när de kom­mer hem från job­bet. Dess­utom gil­lar folk att tes­ta nya gre­jer, det kan de gö­ra här, sä­ger Sul­le Ci­i­rik, som dri­ver Or­tens mat.

– De som bor i Abra­hams­berg är konst­när­ligt lag­da och vill ha li­te liv i cent­rum. Det blir ju det när vi står här och många upp­skat­tar verk­li­gen ma­ten. Jag skul­le sä­ga att 98 pro­cent av de som hand­lar är po­si­tivt in­ställ­da till att vi står här. Man har ju en del stam­mi­sar, tilläg­ger Fa­ti­ma Ci­i­rik, el­ler Deluxe- tan­ten, som hon gär­na kal­lar sig.

Hon job­bar i truc­ken Deluxe stre­et­food och säl­jer bur­ga­re med in­gre­di­en­ser som hög­rev, pul­led chic­ken, hal­lou­mi el­ler an­nat ve­ge­ta­riskt al­ter­na­tiv. Hon kö­per in rå­va­ror för da­gen och job­bar tills in­gre­di­en­ser­na är slut.

– Jag job­bar ba­ra med bra rå­va­ror och det är det som folk gil­lar. All tillag­ning sker i truc­ken och man säl­jer som bäst när det är bra vä­der, sä­ger Fa­ti­ma.

En bit läng­re upp på ga­tan står Nee´s, som ser­ve­rar asi­a­tisk mat, och rätt över ga­tan står Or­tens mat och säl­jer tur­kiskt. Men trots att de står tätt in­till varand­ra kän­ner de in­te av nå­gon kon­kur­rens.

– Nej, jag kän­ner så­här: Må­lar du en bra tav­la så säl­jer den. La­gar du bra mat så säl­jer det, tilläg­ger Fa­ti­ma.

Så, skri­ker Abra­hams­berg ef­ter snabb­mat?

– Jag vet in­te, men det är ju bra med ett stör­re ut­bud. Jag tyc­ker in­te det finns så myc­ket här an­nars och många tyc­ker nog att det är smi­digt att gå till en truck, sä­ger Ulrika Eriksson, 29.

FO­TO: JON­NA CLAES­SON

”Det är förs­ta gång­en jag hand­lar mat här men det är smi­digt”, sä­ger kun­den Ma­ria, som hand­lar av Fa­ti­ma. ”Jag tyc­ker det är kul att de står här”, sä­ger Kristi­an Kraft­ling (på bild till hö­ger till­sam­mans med Ulrika Eriksson).

SMI­DIGT OCH KUL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.