S för­lo­ra­de Stock­holm – re­dan in­nan va­let A

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA - SVETTIGT. Pra­ta med mig! hampus.jarn­lo @di­rekt­press.se

Vi pub­li­ce­ra­de in­te mind­re än tolv nyheter och den här krö­ni­kan på stock­holmdi­rekt.se för­ra fre­da­gen när Stock­holms nya blågrö­na sty­re pre­sen­te­ra­des i Stads­hu­set. llt pe­ka­de mot att ing­et av de tra­di­tio­nel­la bloc­ken skul­le få egen ma­jo­ri­tet i Stock­holms stad ef­ter va­let. Än­då ver­kar Karin Wann­gård (S), snart fö­re det­ta fi­nans­bor­gar­råd, in­te haft en tyd­lig idé för hur hon skul­le hands­kas med den upp­kom­na si­tu­a­tio­nen när hon vak­na­de den 10 sep­tem­ber. Hon trum­fa­des ut to­talt av An­na Kö­nig Jerl­myr (M), till­trä­dan­de fi­nans­bor­gar­råd, och res­ten av Al­li­an­sen som up­pen­bar­li­gen pla­ne­rat för det här sce­na­ri­ot länge. Med fa­cit i hand går det ock­så att kon­sta­te­ra att M:s flört med Mil­jö­par­ti­et fak­tiskt bör­ja­de fö­re den 9 sep­tem­ber. När vi vec­kan fö­re va­let skic­ka­de ut en stor tra­fi­ken­kät till al­la par­ti­er med fle­ra kon­kre­ta frå­gor där fram­förallt Mo­de­ra­ter­na och Mil­jö­par­ti­et stått lång­t­i­från varand­ra sva­ra­de M mer ljum­met än van­ligt. Jag tror att An­na Kö­nig Jerl­myr (M) re­dan då in­såg att Da­ni­el Helldén (MP) in­te skul­le säl­ja sig bil­li­ga­re än med ett fort­satt krav på att va­ra tra­fik­bor­gar­råd i Stock­holm för att in­gå i ett blågrönt sty­re. Och ge­nom att M to­na­de ner sin re­to­rik i fle­ra av MP:s pro­fil­frå­gor bäd­da­de Kö­nig Jerl­myr för en kon­struk­tiv dialog med Helldén ef­ter va­let.

Karin Wann­gård (S) för­sök­te sig på en an­nan, mer of­fen­siv, tak­tik när hon re­dan da­gen ef­ter va­let må­la­de ut Helldén som en ”svi­ka­re” som kas­ta­de sig rakt i fam­nen på Al­li­an­sen. På det sät­tet vil­le hon såklart för­sva­ga Helldén in­för hans eg­na MP-väl­ja­re. Helldén satt lugnt i bå­ten och sål­de sig, trots ett rik­tigt då­ligt val, väl­digt dyrt till Al­li­an­sen. ”Svek­de­bat­ten” kan han nu duc­ka ge­nom att häv­da att Mil­jö­par­ti­et på det här sät­tet ga­ran­te­rat att SD kom­mer få noll in­fly­tan­de i Stock­holms stad de när­mas­te fy­ra åren. Dess­utom får MP själ­va fort­sät­ta ba­sa över si­na pro­fil­frå­gor: Mil­jö, kli­mat och trafik.

Hur man än vri­der och vän­der på det är Karin Wann­gård den sto­ra för­lo­ra­ren i ef­ter­vals­spe­let. Frå­gan är om hon nu får fort­sät­ta le­da S i Stock­holms stad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.