Flest brist­ning­ar i lä­net sker på Sös

Bromma Tidning - - HEJ BROMMA -

Pro­cen­tu­ellt flest brist­ning­ar i lan­det sker i Stock­holm och flest i Stock­holm sker på Sös. Nu har sjuk­hu­set, till­sam­mans med övri­ga sjuk­hus i lä­net, star­tat ett stort ut­bild­nings­pro­jekt för att barn­mors­kor och lä­ka­re i he­la lä­net ska lä­ra sig mer om brist­ning­ar.

– Det är svårt att be­dö­ma och sy brist­ning­ar, det krä­ver myc­ket ut­bild­ning och trä­ning. Det kan se bra ut men det ska kän­nas bra ock­så, när man un­der­sö­ker. Vi för­sö­ker att ta kvin­nor­na på all­var och vi vet att de kvin­nor­na som har pro­blem i dag är of­ta de med grad 2 brist­ning­ar, sä­ger Ce­ci­lia Lind, vård­ut­veck­la­re på BB Sös.

I Brist­nings­re­gist­ret re­gi­stre­ras brist­ning­ar av grad 3 och 4 av al­la lä­nets sjuk­hus. Al­la kvin­nor­na i re­gist­ret får en­kä­ter skic­ka­de till sig vid tre till­fäl­len, just för att fånga upp be­svär. Nytt hos många är att även grad 2 brist­ning­ar re­gi­stre­ras. Men på Sös görs det fort­fa­ran­de in­te.

– Att läg­ga in grad 2 krä­ver väl­digt myc­ket re­sur­ser. Dels ska kvin­nor­na in i re­gist­ret och dels ska nå­gon ta hand om en­kä­ter­na. Det finns i vår pi­pe­li­ne och vi är in­te där än, sä­ger Ce­ci­lia Lind.

BB Sös har öpp­na in­for­ma­tions­träf­far varan­nan vec­ka för kvin­nor som har frå­gor kring si­na brist­ning­ar. Det är barn­mors­kor som hål­ler i dem, men mål­sätt­ning­en är att även en lä­ka­re ska va­ra med vid var­je träff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.