M vill om­bil­da hy­res­rät­ter i för­or­ter

Bo­en­de i yt­tersta­den ska få om­bil­da si­na lä­gen­he­ter i all­män­nyt­tan till bo­stads­rät­ter, pre­cis som när Al­li­an­sen styr­de för­ra gång­en. Det be­ske­det ger nya bo­stads- och fas­tig­hets­bor­garr­rå­det Den­nis We­din (M).

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Spång­a­mo­de­ra­ten Den­nis Wedins nya jobb är att ba­sa över bo­stads- och fas­tig­hets­frå­gor i stads­hu­set de kom­man­de fy­ra åren.

Ett av de förs­ta be­ske­den han ger är att bo­en­de i all­män­nyt­tans be­stånd i yt­tersta­den få möj­lig­het att om­bil­da si­na hy­reslä­gen­he­ter till bo­stads­rät­ter.

Kan det även bli ak­tu­ellt i in­nersta­den?

– Nej. Möj­lig­he­ten att om­bil­da gäl­ler var­ken in­nersta­den el­ler när­för­or­ter­na ut­an en­dast yt­tersta­den där det finns över­vä­gan­de an­del hy­res­rät­ter. Be­slu­tet mås­te kom­ma från de bo­en­de själ­va och för­sälj­ning­en ska ske till mark­nads­mäs­si­ga pri­ser, sä­ger Den­nis We­din.

10 000 bo­stä­der om året

Det nya grön­blåa sty­ret har nu även satt som mål att byg­ga 10 000 kli­mats­mar­ta bo­stä­der om året fram till 2025.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.