Hyr-elscoot­rar­na un­der ut­red­ning

Elscoot­rar har den se­nas­te ti­den bli­vit en allt van­li­ga­re syn på Stock­holms ga­tor. Nu har kri­tis­ka rös­ter höjts för att även barn åker runt på hyr-for­do­nen. Men en­ligt la­gen är det fritt fram.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­[email protected]­rekt­press.se

De hyr­ba­ra elscoot­rar­na har ex­plo­de­rat i po­pu­la­ri­tet se­dan fö­re­ta­get Voi Te­ch­no­lo­gy gjor­de sitt in­tåg i Stock­holm för någ­ra vec­kor se­dan.

– Som det ser ut idag kan vi in­te mö­ta upp ef­ter­frå­gan. Det har gått otro­ligt myc­ket bätt­re än vi trott. För­hopp­nings­vis kom­mer vi att sät­ta ut fler scoot­rar, sä­ger Ca­ro­li­ne Hjelm, som till­sam­mans med sin bror Fred­rik Hjelm står bakom fö­re­ta­get.

Sam­ti­digt har frå­gor väckts kring la­gar och reg­ler gäl­lan­de for­do­nen. Bland an­nat om det är tillå­tet för barn och ung­do­mar att fritt åka runt på dem.

En­ligt tra­fik­kon­to­ret finns ing­et hin­der för det.

”Ing­en ål­ders­gräns”

Elscoot­rar­na klas­si­fi­ce­ras en­ligt tra­fik­för­ord­ning­en som cy­kel om de har en max­has­tig­het på 20 km/h och om­fat­tas där­för av sam­ma re­gel­verk, vil­ket in­ne­bär att vem som helst får kö­ra dem oav­sett ål­der.

– Elscoo­tern klas­sas som en cy­kel i la­gens me­ning. Och då finns ing­en ål­ders­gräns, sä­ger Jo­han Sund­man vid tra­fik­kon­to­ret i Stock­holm.

Är per­so­nen un­der 15 år är det dock hjälm­tvång.

En­ligt Voi:s an­vän­dar­vill­kor mås­te den som an­vän­der ap­pen och dess tjäns­ter va­ra minst 18 år. Det re­gle­ras bland an­nat ge­nom det be­tal­kort som re­gi­stre­ras. Men det finns än­då ing­et hin­der för att en min­derå­rig upp­ger orik­ti­ga upp­gif­ter.

– Vi har en 18- års­gräns och det är den som ska hål­las. Det står i vill­ko­ren i ap­pen, och det är in­te hel­ler möj­ligt att läg­ga in ung­doms­be­tal­kort. Är man un­der 18 och an­vän­der vå­ra scoot­rar föl­jer man in­te de reg­ler vi har satt in, sä­ger Ca­ro­li­ne Hjelm.

– Men det är klart att rent tek­niskt kan en 15-åring ta mam­mas och pap­pas kort, det är ingen­ting vi kan kon­trol­le­ra.

Stock­holms stad gör just nu en över­syn av hyr-cy­kel­fö­re­ta­gens eta­ble­ring­ar i Stock­holm och hur de ska han­te­ras.

En­ligt Jo­han Sund­man på tra­fik­kon­to­ret bör­jar det sto­ra an­ta­let hyr­cyklar på ga­tor­na bli ett pro­blem, bå­de när det gäl­ler fram­kom­lig­het och ned­skräp­ning. Dit räknas även elscoot­rar­na, även om de som en­skild for­don­styp in­te upp­ges ut­gö­ra nå­got stör­re krång­el i nu­lä­get. Där­e­mot blir lä­get ett an­nat om tio scoo­ter­fö­re­tag till vill eta­ble­ra sig, me­nar han.

– Vad vi tit­tar på är vil­ken lag­lig rätt de här cyk­lar­na har att va­ra i stan. Förs­ta ste­get är att ut­re­da om vi har rätt att sty­ra möj­lig­he­ten för lå­ne­cy­kel­fö­re­tag att eta­ble­ra sig. Det gäl­ler bå­de elscoot­rar och van­li­ga cyklar. Om det vi­sar sig att vi har rät­ten att sty­ra det, då kom­mer frå­gan om vi vill sty­ra det, sä­ger han.

Ing­et för­bud på gång

En­ligt Jo­han Sund­man har många hört av sig och va­rit oro­li­ga för att al­la elscoot­rar ska för­bju­das i Stock­holm. Det är dock nå­got han be­stämt de­men­te­rar.

– Pri­va­ta en­skilt äg­da elscoot­rar är in­te up­pe på dag­ord­ning­en över­hu­vud­ta­get, vil­ket många ver­kar tro. Vi ut­re­der hur vi ser på hyr­cyklar i störs­ta all­män­het, in­te en­skil­da fö­re­tag, sä­ger han. Trots att det en­ligt Vo­is an­vän­darav­tal in­te är tillå­tet att hy­ra de­ras elscoot­rar för den som är un­der 18 år så åker vis­sa barn runt på for­do­nen i Stock­holm.

ELSCOOTER.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.