Då stängs Noc­ke­by­ba­nan av kvälls­tid

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vik­tig in­fo till re­se­nä­rer som re­ser med Noc­ke­by­ba­nan un­der kvälls­tid. Mel­lan mån­dag den 5 no­vem­ber och tors­da­gen den 8 no­vem­ber stängs tra­fi­ken av un­der kvälls­tid. I stäl­let får re­se­nä­rer­na åka buss. An­led­ning­en till den­na av­stäng­ning är ett un­der­hålls­ar­be­te på spå­ren.

”Spår­vägs­tra­fi­ken är helt in­ställd från cir­ka kloc­kan 20.45 till tra­fik­dyg­nets slut mån­dag kväll till och med tors­dag kväll, och er­sätts med buss­lin­je 12B”, skri­ver SL på sin hem­si­da.

I Al­vik ut­går bus­sen från buss­ter­mi­na­len, lä­ge C. Vid Noc­ke­by stan­nar bus­sen i kors­ning­en Gubb­kärrs­vä­gen/Noc­ke­by kyrk­väg.

AVSTÄNGD. Un­der någ­ra kväl­lar i no­vem­ber stängs Noc­ke­by­ba­nan av un­der kvälls­tid. Tra­fi­ken er­sätts med bus­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.