Kol­la in Brom­ma­bil­der ge­nom ti­der­na

Bromma Tidning - - BROMMA -

Min­ne­bergs fo­to­klubb ar­ran­ge­rar år­li­gen en egen fo­tout­ställ­ning i för­e­ning­ens lo­ka­ler på Svartvikss­ling­an 86 i Min­ne­berg. I år är fo­tout­säll­ning­en den 17-18 no­vem­ber mel­lan kloc­kan 11.00 och 16.00. Årets te­ma är Brom­ma då och nu, med bå­de ny­tag­na och gam­la bil­der.

Min­ne­bergs fo­to­klubb be­står idag av tju­go med­lem­mar som äls­kar att fo­to­gra­fe­ra. De fo­to­gra­fe­rar bå­de ana­logt och di­gi­talt och vad som por­trät­te­ras är upp till var och en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.