Ton­å­ring dömd för mord på sin mam­ma

Bromma Tidning - - BROMMA -

I april lar­ma­des po­li­sen till en bo­stad i Ja­kobs­berg, där en kvin­na på­träf­fa­des av­li­den. Det var kvin­nans 17-åri­ge son som ringt 112, och han greps på plat­sen. Strax ef­teråt häk­ta­des han på san­no­li­ka skäl mis­s­tänkt för mord.

För­ra vec­kan döm­des 17-åring­en till rätts­psy­ki­a­trisk vård med sär­skild ut­skriv­nings­pröv­ning. Han döms ock­så att be­ta­la ska­de­stånd till två av kvin­nans an­hö­ri­ga.

En­ligt en rätts­psy­ki­a­trisk un­der­sök­ning led ton­å­ring­en av en all­var­lig psy­kisk stör­ning vid hän­del­sen. En­ligt do­men ska han i sam­tal med en ku­ra­tor ti­di­ga­re ha ut­tryckt tan­kar om att han vill dö­da sin mam­ma. Do­men kan över­kla­gas fram till den 9 no­vem­ber 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.