Nya snabb­mats­stäl­len i Brom­ma för­se­nas – igen

Vän­tan på att de nya snabb­matsked­jor­na i Brom­ma Blocks ska öpp­na har va­rit lång. En­ligt det se­nas­te be­ske­det från KFC vän­tas den bli än­nu läng­re.

Bromma Tidning - - BROMMA - Jonna Claesson

Ny­he­ten om att snabb­mat­ked­jor­na Ken­tucky Fri­ed Chic­ken, Piz­za Hut och Chop chop skul­le kom­ma till Brom­ma Blocks kom för snart två år se­dan. Men än så länge har man in­te sett rö­ken av var­ken fri­te­rad kyck­ling el­ler en piz­za slice.

– Ha­de det va­rit upp till oss ha­de vi ve­lat öpp­na än­nu ti­di­ga­re men nu är det in­te vi som har hål­lit i själ­va bygg­pro­jek­tet så vi har in­te kun­nat sty­ra över det rik­tigt, sä­ger Jesper Hollstrand, mark­nads­chef på NSP, fran­chi­se­fö­re­ta­get som ska eta­ble­ra re­stau­rang­er­na.

Men en­ligt Jesper kan det in­te va­ra långt kvar till pre­miä­ren nu.

– Hu­sen står på plats och man hål­ler på att in­stal­le­ra ut­rust­ning nu. Hän­der det ingen­ting kons­tigt och oför­be­rett bor­de vi kun­na öpp­na i mit­ten av no­vem­ber. Men vi har ing­et of­fi­ci­ellt öpp­nings­da­tum, sä­ger han.

En­ligt KFC själ­va har in­tres­set va­rit stort från stock­hol­mar­na.

– Stock­holm har va­rit på oss en hel del och vi hop­pas på att öpp­na snart som sagt. Vi har eta­ble­rat oss i fle­ra de­lar av lan­det och hop­pas att vi ska kun­na öpp­na fler re­stau­rang­er re­dan till näs­ta år, sä­ger han.

Vi ha­de ve­lat öpp­na än­nu ti­di­ga­re.

FO­TO: MIKAEL AN­DERS­SON

FÖR­SE­NAS. Öpp­ning­en av KFC skjuts upp yt­ter­li­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.