Väl­ling­by­po­li­sen var­nar för mo­bilpry­len – lik­nar pi­stol

I för­ra vec­kan gick Väl­ling­by­po­li­sen ut med en var­ning för mo­bil­skal som är for­ma­de som en pi­stol. ”Det är in­te olag­ligt men det kan upp­stå olämp­li­ga si­tu­a­tio­ner”, sä­ger po­li­sen.

Bromma Tidning - - STOCKHOLM - Eve­li­na Hertz

Ef­ter att po­li­sen bli­vit upp­märk­sam­ma­de på att det finns fö­re­tag som säl­jer mo­bil­skal som är for­ma­de som pi­sto­ler, går de nu ut med en var­ning på sin Fa­ce­book­si­da.

– Un­der­re­det på ska­let är väl­digt pi­stol­lik­nan­de och om det stic­ker upp ur en bak­fic­ka ser det ut som en pi­stol. Det är in­te olag­ligt men olämp­ligt ef­tersom det kan le­da till olämp­li­ga si­tu­a­tio­ner. Till ex­em­pel om bu­tiks­per­so­nal skul­le se det och bli räd­da, sä­ger Ola Ös­ter­ling, pressek­re­te­ra­re hos Stock­holmspo­li­sen.

Har ni haft någ­ra in­ci­den­ter med des­sa mo­bil­skal? – Just mo­bil­skal kan jag in­te ut­ta­la mig om men jag vet att vi har haft si­tu­a­tio­ner med lek­sa­ker och ko­pi­or som ser väl­digt myc­ket ut som ori­gi­nal och där­för vill vi gå ut och var­na för det­ta.

Per Ös­ter­ling sä­ger dock att po­li­sen in­te ska ha upp­märk­sam­mat att det skul­le va­ra en ny trend att kö­pa des­sa mo­bil­skal, ut­an att var­ning­en kom­mer ef­ter att de har sett att de säljs. Han sä­ger ock­så att var­ning­en in­te gäl­ler spe­ci­fikt i Väs­te­rort ut­an i he­la Stock­holm.

OLÄMP­LIGT. Väl­ling­by­po­li­sen var­nar nu för mo­bil­skal som ser ut som pi­sto­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.