Här kan Stock­holms förs­ta katt­kafé slå upp dör­rar­na

Ef­ter att den klas­sis­ka 50-tal­sin­te­ri­ö­ren ri­vits ut från an­ri­ka kafé­et Va­land i Va­sas­tan kan vi nu av­slö­ja att ett katt­kafé an­sökt om att få öpp­na i lo­ka­len.

Bromma Tidning - - STOCKHOLMSHELG - Sop­hie Stig­fur

Det klas­sis­ka fi­ket Va­land fick stänga på grund av eko­no­mis­ka pro­blem. Va­sastads­bor, så­väl som den for­na äga­ren, kräv­de att Va­land skul­le be­va­ras som det 50-talskafé det all­tid va­rit.

Sam­ti­digt har de nya ägar­na till Va­land va­rit ex­tremt hem­lig­hets­ful­la och väg­rat sva­ra på vad de ska gö­ra med lo­ka­len.

Men nu kan vi av­slö­ja att Jord­bruks­ver­ket, den in­stans som ut­fär­dar till­stånd för att verk­sam­het med djur ska få be­dri­vas, ta­git emot en an­sö­kan om att nå­gon ”vill star­ta ett kattcafé i Stock­holm, på Sur­brunns­ga­tan 48 och sö­ker dis­pens” för det­ta. Det vill sä­ga i Va­lands gam­la lo­kal. Och det skul­le i så fall bli Stock­holms förs­ta katt­kafé.

” Det har kom­mit in ett så­dant ären­de men vi har in­te bör­jat hand­läg­ga det än så ing­et har hänt i ären­det från vår si­da”, skri­ver Ing­er Sö­derqvist, ad­mi­nist­ra­tör på en­he­ten för för­söks­djur och säll­skaps­djur på Jord­bruks- ver­ket till tid­ning­en.

Vi har va­rit i kon­takt med en av per­so­ner­na i bo­la­get som ta­git över lo­ka­len. Han vill var­ken be­kräf­ta el­ler de­men­te­ra upp­gif­ten. Och vad hän­der med 50-tals­fe­e­ling­en i Va­sas­tan? När Va­lands 50-in­te­ri­ör la­des ut på Bloc­ket, köp­tes så gott som rub­bet av stam­kun­den Per Fax­n­eld, som ock­så är upp­hovs­man till Fa­ce­book­grup­pen Va­lands vän­ner med 550 med­lem­mar. Han och Taif Al­be­la, äga­re till kafé­et Ri­tor­no på Odeng­a­tan, dis­ku­te­rar nu möj­lig­he­ten att lå­ta Va­lands åter­upp­stå på en an­nan plats.

KATTFIK. Där kafé Va­land ti­di­ga­re hu­se­ra­de kan det nu bli kafé av en helt ny sort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.