Ute­plat­ser är ett bra stäl­le för djur och barn att mö­tas

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Maj­san

An­gå­en­de in­sän­da­re i tid­ning­en den 13 ok­to­ber, ”Katt­ä­ga­re! Håll era hus­djur in­om­hus – de smut­sar ner”:

Jag tyc­ker att Ven­de­la ska hål­la koll på si­na barn vid lek­plat­sen så att hon slip­per över­rask­ning­ar som bajs. El­ler ta till­fäl­let i akt att be­rät­ta vad det är och var det kom­mer ifrån. Ute­plat­ser är fan­tas­tis­ka stäl­len för djur, tex kat­ter, och barn att träf­fas. Gra­tis ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.