Ta­ket ra­sa­de in i mat­sal på Al­viks­sko­lan: “Myste­ri­um”

Ta­ket i Al­viks­sko­lans mat­sal har ra­sat in. En­ligt sko­lans per­so­nal ska­da­des ing­en men mat­sa­len kom­mer hål­las stängd på obe­stämd tid.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jonna Claesson [email protected]­rekt­press.se

Un­der nat­ten mot för­ra tors­dag ra­sa­de ta­ket i en av Al­viks­sko­lans mat­sa­lar in. Sko­lan har vid­ta­git sä­ker­hets­åt­gär­der och SISAB, som äger skol­lo­ka­ler­na, var på plats da­gen ef­ter för att re­da ut hur det här har kun­nat ske.

– Ta­ket är upp­de­lat i tre de­lar. Det är in­ner­ta­ket med trä­s­tam­mar och lju­dab­sor­ben­ter av tjoc­ka­re slag som har ram­lat ned. I nu­lä­get är det ett myste­ri­um hur det här har kun­nat hän­da, choc­ke­ran­de fak­tiskt, sä­ger Tho­mas Berg­sell, press­an­sva­rig på SISAB.

Hän­del­sen är an­mäld till ar­bets­mil­jö­ver­ket och SISAB har stängt av al­la de­lar av sko­lan med lik­nan­de kon­struk­tion på obe­stämd tid. Tills dess kom­mer sko­lans ele­ver ser­ve­ras lunch på an­nan plats i sko­lan.

– Vi är mest gla­da för att ing­en blev ska­dad, sä­ger Os­kar An­ders­son, ad­mi­nist­ra­tiv chef på Al­viks­sko­lan.

FO­TO: LISA HALLDÉN

AVSTÄNGT. Ta­ket i Al­viks­sko­lans mat­sal har ra­sat in un­der nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.