Tvär­ba­nan väsnas mer

Un­der hös­ten har många stock­hol­ma­re upp­rörts över att tvär­ba­nan lå­ter mer än nå­gon­sin. SL be­kräf­tar att så är fal­let och har star­tat en ut­red­ning för att få svar på var­för.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Mi­chael Toll

”Tvär­ba­nan lå­ter som när en Bo­e­ing 777 star­tar i var­dags­rum­met”. Så skri­ver en bo­en­de i Ham­mar­by sjö­stad på Fa­ce­book, och und­rar var­för tvär­ba­ne­tå­gen plöts­ligt ger ifrån sig så höga ljud.

Lik­nan­de kom­men­ta­rer går att hit­ta från fler plat­ser där tå­gen drar fram. Bland an­nat i Grön­dal har bo­en­de fle­ra gång­er kla­gat över att ljud från tvär­ba­nan då­nar in i lä­gen­he­ter­na.

Olju­det ska ut­re­das

Hos SL är man väl med­ve­ten om lju­dils­kan som pyr.

– Vi vet att det lå­ter mer än van­ligt och hål­ler just nu på att tit­ta på vad som är or­sa­ken. Vi har star­tat en ut­red­ning och ska gö­ra mät­ning­ar på plats, bland an­nat i Grön­dal, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

En an­led­ning till att tvär­ba­nan just nu lå­ter mer än nor­mal be­ror på att det är höst. När löv ham­nar på spå- ren och mo­sas av hju­len bil­das en myc­ket hal lövsmet. En­ligt SL blir även vat­ten med en tem­pe­ra­tur på 0-5 gra­der ovan­ligt glatt, vil­ket ökar på hal­kan yt­ter­li­ga­re.

– När det är halt på­ver­kas bå­de broms- och ac­ce­le­ra­tions­sträc­kor­na. Det kan va­ra en an­led­ning till att det lå­ter mer, sä­ger Kei­su.

Nya tåg på­ver­kar

Yt­ter­li­ga­re en an­led­ning går att fin­na i de nya tvär­ba­ne­tå­gen som väger drygt 51 ton, näs­tan 15 ton mer än de äld­re vag­nar­na.

– Rim­ligt­vis kan det spe­la in. Men för att ve­ta sä­kert ska vi gö­ra mät­ning­ar från de oli­ka vagn­sty­per­na på plats. Vi vill ock­så se vil­ka ty­per av ljud som blan­das. Det kan lå­ta från spå­ren, från hju­len och från mo­to­rer­na, sä­ger Claes Kei­su.

Mät­ning­ar­na ska på­bör­jas un­der hös­ten/vin­tern.

– Ef­ter det hop­pas vi få svar på vad som lå­ter och att vi då kan gö­ra en lis­ta över vil­ka åt­gär­der vi ska pri­o­ri­te­ra för att sän­ka bul­ler­ni­vån, sä­ger Claes Kei­su.

FO­TO: YLVA BERGMAN

TUNG. Nya tvär­ba­ne­tå­gen väger näs­tan 15 ton mer än det gam­la. Det kan va­ra en av an­led­ning­ar­na till att de ock­så lå­ter mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.