Lä­nets STÖRS­TA byg­gen

Fram till 2030 ska ti­o­tu­sen­tals nya bo­stä­der byg­gas i Stock­holms län. Här är någ­ra av de störs­ta om­rå­de­na som väx­er fram – från Norr­täl­je i norr till Ha­ninge i sö­der. 78 800. Så många fler bo­stä­der kom­mer fin­nas i Stock­holm 2030 – en­ligt pla­ner­na

Bromma Tidning - - HEMMA - Text: Cla­rence Fren­ker

I Ha­gas­ta­den på­går ett om­fat­tan­de ar­be­te med att byg­ga ihop Stock­holms stad och Sol­na. Över­däck­ning­ar av mo­tor­väg och järn­väg ska re­sul­te­ra i 6 000 nya bo­stä­der (3 000 i Stock­holms stad) och 50 000 ar­bets­plat­ser (14 000 i Stock­holms stad) sam­ti­digt som stads­de­len in­te­gre­ras med Nya Ka­ro­lins­ka. Pro­jek­tet kos­tar 67 mil­jar­der kro­nor och be­räk­nas stå klart 2025. BARKAR­BYS­TA­DEN: 18 000, ÅR 2030 I och med ut­bygg­na­den av tun­nel­ba­nan byggs ock­så en helt ny stads­del i Järfälla un­der nam­net Barkar­bys­ta­den. Här ska det byg­gas 18 000 nya bo­stä­der fram till 2030 och det finns även en tyd­lig vision om att plat­sen ska bli en ny knyt­punkt i Stock­holm även vad gäl­ler ar­be­te, kul­tur och fri­tid.

DALÉNUM, LIDINGÖ: 1 000, ÅR 2020 I det gam­la AGA-om­rå­det på Lidingö byggs 1 000 nya lä­gen­he­ter. Här blan­das nytt med gam­la fa­brikslo­ka­ler i stads­kvar­ter vid vatt­net. Be­räk­nas va­ra fär­digt år 2020.

ÅRSTAFÄLTET: 6 000, ÅR 2030 Årstafältet ska bli en ny stads­del med 6000 nya bo­stä­der för 15000 in­vå­na­re med till­hö­ran­de för­sko­lor, sko­lor och en 30 hek­tar stor park. Mark­för­be­re­del­ser­na på­bör­ja­des i som­ras och förs­ta in­flytt­ning be­räk­nas till 2021. Först 2030 vän­tas he­la Årstafältet stå fär­dig­byggt.

FLE­MINGS­BERG: 10 000, ÅR 2030 Fle­mings­berg i Hud­dinge ska växa med minst 10 000 bo­stä­der, 20 000 ar­bets­till­fäl­len och 15 000 fler stu­den­ter till 2030. Det är må­let i det ut­veck­lings­pro­gram som spi­kats för om­rå­det som sträc­ker sig fram till 2050. Sats­ning­en är ett sam­ar­be­te mel­lan kom­mu­ner­na Hud­dinge och Bot­kyr­ka samt lands­ting­et i Stock­holm.

KVARNHOLMEN OCH SICKLA: 3 500, ÅR 2027 I väst­ra Nac­ka på­går fle­ra för­tät­nings- och ut­veck­lings­pro­jekt. Ett av de kän­das­te är Kvarnholmen där en ny stads­del väx­er fram med tyd­lig in­du­stri­ka­rak­tär. To­talt be­räk­nas nya 3 500 bo­stä­der stå kla­ra när pro­jek­tet av­slu­tas 2027. PORS­LINS­KVAR­TE­REN I GUSTAVS­BERG: 4 000, ÅR 2035 I Gustavs­berg på Värm­dö pla­ne­ras det för 4 000 nya bo­stä­der i fle­ra oli­ka etap­per. Av des­sa är 1 700 pla­ne­ra­de i de gam­la pors­lins­kvar­te­ren, som har tyd­lig in­du­stri­ka­rak­tär med en bland­ning av nytt och gam­malt. In­flytt­ning på­går men he­la pro­gram­met be­räk­nas va­ra fär­digt år 2035.

SÖ­DERSTA­DEN Sö­dersta­den be­nämns som Stock­holms nya eve­ne­mangs- och nö­jes­knut­punkt och om­fat­tar om­fat­tan­de ut­veck­ling av Glo­ben­om­rå­det, Slakt­hus­om­rå­det, Söd­ra Skan­stull och Gull­mars­plan. Om­rå­de­na ska be­stå av bo­stä­der, han­del, kon­tor, fö­re­tag och and­ra eve­ne­mangs­verk­sam­he­ter. Pro­jek­tet är än­nu pla­ne­rings­sta­di­et.

NOR­RA DJUR­GÅRDS­STA­DEN: 12 000, ÅR 2030 I Nor­ra Djur­gårds­sta­den pla­ne­ras det för 12000 nya bo­stä­der och 35000 nya ar­bets­plat­ser. Den nya stads­de­len, som om­fat­tar Hjort­ha­gen, Vär­ta­ham­nen, Fri­ham­nen och Loud­den, har en ut­pe­kad mil­jöpro­fil och be­räk­nas stå klart till 2030. HA­GAS­TA­DEN: 6 000, ÅR 2025

NORR­TÄL­JE HAMN: 50 000, ÅR 2030 I Norr­täl­je hamn ska en ny havsnä­ra stads­del växa fram med bo­stä­der för 5 000 per­so­ner. Byg­get är in­de­lat i tre etap­per där den förs­ta på­går mel­lan 2014-2019, den and­ra mel­lan 20172025 och den sista etap­pen mel­lan 2022-2030.

FO­KUS SKÄR­HOL­MEN: 4 000 I sats­ning­en Fo­kus Skär­hol­men pla­ne­ras det för 4 000 nya bo­stä­der. Pla­nen om­fat­tar stads­de­lar­na Vår­berg, Skär­hol­men, Sät­ra och Bredäng. So­ci­al håll­bar­het står i fo­kus och i sam­band med byg­get kom­mer även nya för­sko­lor, sko­lor och an­nan närs­ver­vice att växa fram. Här en skiss på de nya hu­sen på Bredängs­vä­gen.

TÄ­BY PARK: 6 000, ÅR 2030 I nya Tä­by park pla­ne­ras det för cir­ka 6 000 bo­stä­der och när­ma­re 5 000 nya ar­bets­plat­ser. Må­let är att byg­ga en helt ny stads­mil­jö med fo­kus på mil­jö­mäs­sig och eko­no­misk håll­bar­het. Pro­jek­tet är in­de­lat i etap­per med bygg­start 2017. Om­rå­det be­räk­nas stå helt klart i slu­tet på 2030-ta­let.

VEGASTADEN HA­NINGE: 3 300, ÅR 2025 I Ve­ga­om­rå­det i Ha­ninge byggs en ny stads­del med 3 300 bo­stä­der i blan­da­de for­mer. Om­rå­det be­skrivs som na­tur- och ci­tynä­ra och läm­pat för barn­fa­mil­jer och be­räk­nas stå helt fär­dig 2025. År 2019 be­räk­nas även den nya pen­del­tågs­sta­tio­nen Ve­ga va­ra klar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.