Sko­lor i Brom­ma går back – fle­ra mil­jo­ner

Två sko­lor ris­ke­rar att för­lo­ra sitt bud­ge­t­an­svar ef­ter två år av un­der­skott. ”Det har in­te fått någ­ra stör­re kon­se­kven­ser för vå­ra ele­ver”, sä­ger Kerstin Jans­son, rek­tor på Nor­ra Äng­by sko­la.

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

En bred ma­jo­ri­tet i stads­hu­set är för att läg­ga ned Brom­ma flyg­plats och stär­ka Ar­lan­da. S bju­der där­för in till en po­li­tisk över­ens­kom­mel­se om att på­skyn­da ned­lägg­ning­en.

– Det finns nu ing­en an­led­ning att vän­ta så länge som 2038 på att läg­ga ner Brom­ma flyg­plats om rätt åt­gär­der vid­tas nu. Al­la är över­ens om att av­ta­let in­te ska för­läng­as, sä­ger Ka­rin Wann­gård (S) i ett press­med­de­lan­de.

Ned­lägg­ning­en av Brom­ma flyg­plats möj­lig­gör för un­ge­fär 35 000 nya bo­stä­der i Stock­holm och S me­nar att de i sam­band med ned­lägg­ning­en ska bi­stå med fi­nan­sie­ring­en av Ar­lan­das ut­bygg­nad och star­ta pla­ne­ring­en för en ny tun­nel­ba­ne­lin­je.

AVVECKLINGEN. En bred ma­jo­ri­tet i stads­hu­set är för att läg­ga ned Brom­ma flyg­plats och stär­ka Ar­lan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.