För­slag:

Mo­bil åter­vin­ning

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@hot­mail.com

Un­der all­män­he­tens frå­gestund på stads­dels­nämn­dens mö­te i Brom­ma för­ra tors­da­gen lyf­tes skott­loss­ning­en i Broms­ten den 22 ok­to­ber, och även en öns­kan om ett trygg­hets­mö­te för Brom­ma­bor­na. Helst till­sam­mans med bå­de po­li­ti­ker och po­lis.

– I slu­tet av året kom­mer en sä­ker­hets­sam­ord­na­re an­stäl­las på hel­tid och där­med kom­mer sä­ker­hets­ar­be­tet in­ten­si­fie­ras, men huruvi­da vi ska ha ett öp­pet mö­te kan jag in­te sva­ra på, sva­ra­de Brom­mas stads­dels­di­rek­tör Li­sa Kin­na­ri.

Lyc­ka­de mö­ten

Pel­le Jo­hans­son (S), på­pe­ka­de att man re­dan haft så­da­na mö­ten i Brom­ma och att så­da­na har va­rit väl­be­sök­ta. – Vi har haft så­da­na mö­ten i bå­de Blackeberg och Ma­ri­e­häll som fun­ge­rat väl. Vi har även haft trygg­hets­vand­ring­ar. Vi hop­pas själv­klart att vi ska kun­na fort­sät­ta med dem, tilla­de han.

Mo­bil åter­vin­ning­cen­tral

Se­dan var det dags för kväl­lens förs­ta och en­da punkt som led­de till dis­kus­sion. En in­kom­men skri­vel­se om fle­ra mo­bi­la åter­vin­nings­sta­tio­ner, för­slagsvis en li­ten last­bil som kan åka runt i stads­de­len och häm­ta upp skrä­pet. Han­na Wistrand (L) tyck­te för­sla­get var bra. – Det är en brist på mo­bi­la åter­vin­nings­cen­tra­ler och jag tyc­ker att det är någon­ting som bör ses över, spe­ci­ellt för de per­so­ner som in­te har möj­lig­het att ta sig till åter- vin­nings­cen­tra­ler­na på egen hand. Åter­vin­ning är bra, sa hon.

Mo­de­ra­ter­nas le­da­mot Jör­gen Lin­se, som när han in­te sit­ter i stads­dels­nämn­den job­bar på ett fö­re­tag som häm­tar och åter­vin­ner grovso­por och grovav­fall, såg in­te pro­ble­ma­ti­ken. – Det har fun­nits så­da­na dis­kus­sio­ner ti­di­ga­re men det som har be­slu­tats är att det in­te ska bli någ­ra mo­bi­la sta­tio­ner. Där­e­mot går det ju att lö­sa hen­nes pro­blem än­då, ex­em­pel­vis via mitt fö­re­tag, sä­ger han. – Då får du väl bör­ja an­non­se­ra då, kont­ra­de ord­fö­ran­de Ce­ci­lia Ober­mül­ler (MP).

Det är en brist på mo­bi­la åter­vin­nings­cen­tra­ler och jag tyc­ker att det är någon­ting som bör ses över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.