Fle­ra bil­fö­ra­re fast

för ratt­fyl­la

Bromma Tidning - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

För­ra hel­gens kon­trol­ler ge­nom­för­des kvälls- och nat­te­tid vid Ha­ga söd­ra och Tra­ne­bergs­s­ling­an i Al­vik. To­talt kon­trol­le­ra­des 3 260 bi­lis­ter. 34 fö­ra­re miss­tänks för ratt­fyl­le­ri. Av des­sa miss­tänks 16 ha kört nar­ko­tikapå­ver­ka­de.

– Det är an­märk­nings­värt att så många unga väl­jer att kö­ra bil på­ver­ka­de, sä­ger Pe- ter Lind­blom, chef för hel­gens in­sats.

Två tred­je­de­lar av de miss­tänk­ta är föd­da på 1980el­ler 1990-ta­let. Av de se­na­re miss­tänks sju av tio ha kört nar­ko­tikapå­ver­ka­de.

– Det är myc­ket oro­an­de att unga har en så då­lig at­ti­tyd till att sät­ta sig bakom rat­ten på­ver­ka­de, sä­ger Peter Lind­blom.

An­de­len fö­ra­re som miss- tänks ha kört al­ko­holpå­ver­ka­de låg en­ligt Peter Lind­blom läg­re än van­ligt, spe­ci­ellt på fre­da­gen. Of­tast bru­kar cir­ka en av 60 fö­ra­re del­ges miss­tan­ke om ratt­fyl­le­ri.

Utö­ver de 34 per­so­ner som miss­tänks för ratt­fyl­le­ri på­träf­fa­de po­li­sen dess­utom två stul­na for­don. Tre ef­ter­lys­ta per­so­ner greps på plat­sen.

– In­sat­ser­na vi­sar tyd­ligt att vi be­hö­ver in­ten­si­fi­e­ra ar­be­tet mot på­ver­ka­de fö­ra­re och kri­mi­nel­la på vägar­na. Vi pla­ne­rar för fle­ra lik­nan­de in­sat­ser, sä­ger Peter Lind­blom.

Myc­ket oro­an­de att unga har en så då­lig at­ti­tyd till att sät­ta sig bakom rat­ten på­ver­ka­de.

FO­TO: PO­LI­SEN

PÅ­VER­KA­DE. 34 per­so­ner miss­tänks för ratt­fyl­le­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.