Fle­ra Brom­masko­lor går mil­jo­ner i back

Nor­ra Äng­by sko­la är en av de tolv grund­sko­lor i Stock­holm som, ef­ter två år av un­der­skott, ris­ke­rar att för­lo­ra sitt bud­ge­t­an­svar. Men Kerstin Jans­son, rek­tor på sko­lan, vill in­te ta ut nå­got i för­skott. ”Får inga stör­re kon­se­kven­ser för ele­ver­na”

Bromma Tidning - - BROMMA - Jon­na Claes­son 073-600 69 31 jon­na.claes­son@di­rekt­press.se

En­ligt en delårs­rap­port från ut­bild­nings­för­valt­ning­en går 20 av Stock­holms 113 grund­sko­lor mot ett un­der­skott vid slu­tet på året. Sko­lor­na har fon­der för att han­te­ra till­fäl­li­ga un­der­skott. Men för 12 av des­sa 20 var des­sa fon­der töm­da re­dan för­ra året, vil­ket bland an­nat be­ty­der att man in­te läng­re får spa­ra över­skott in­för fram­ti­da in­köp och att rek­torn kan för­lo­ra de­lar av sitt bud­ge­t­an­svar.

– Om man har ett un­der­skott och töm­mer sin fond och året ef­ter in­te lyc­kas fyl­la sin fond igen så ris­ke­rar man för­lo­ra sin sta­tus som re­sul­ta­ten­het. Då är man istäl­let en an­slags­en­het och får mind­re ekonomisk själv­be­stäm­man­de, sä­ger Ma­lin Eriks­son, av­del­nings­chef på ut­bild­nings­för­valt­ning­en.

2,9 mil­jon un­der­skott

Två av de sko­lor som ris­ke­rar att för­lo­ra de­lar av sitt bud­ge­t­an­svar är Nor­ra Äng­by samt Hög­lands­sko­lan i Brom­ma.

En­ligt upp­gif­ter från ut­bild­nings­för­valt­ning­en i Stock­holms stad för­vän­tas Nor­ra Äng­by ta med sig ett un­der­skott på 2,9 mil­jo­ner kro­nor in i 2019. Hög­lands­sko­lan för­vän­tas ta med ett un­der­skott på 1,5 mil­jo­ner kro­nor.

Kerstin Jans­son, rek­tor på Nor­ra Äng­by, är med­ve­ten om un­der­skot­tet men un­der­stry­ker att det in­te är för­rän bud­getå­ret är slut den 31 de­cem­ber som sko­lor­na får de slut­gil­ti­ga be­ske­det.

– Nå­gon del av det un­der­skott vi nu kan se, kan för­kla­ras med att vi har tap­pat nå­got fler ele­ver till pro­filsko­lor än vad vi räk­nat med. Vi gjor­de ock­så en re­no­ve­ring av sko­lans mat­sal un­der hös­ten 2016 och he­la 2017, en re­no­ve­ring som kos­ta­de mer än vad vi ha­de räk­nat med ut­i­från att den in­te blev klar då det först var sagt, ut­an drog ut på ti­den, sä­ger Kerstin.

Dra­git ned på vi­ka­ri­er

Un­der 2018 har or­ga­ni­sa­tio­nen där­e­mot gjort en del åt­gär­der för att kom­ma i fas.

– Vi har gjort an­pass­ning­ar i or­ga­ni­sa­tio­nen ge­nom att dra ned på viss­tids­an­ställ­da och att va­ra spar­sam­ma med att ta in vi­ka­ri­er ut­an vi lö­ser vi­ka­ri­e­si­tu­a­tio­nen ge­nom att sam­ar­be­ta i ar­bets­la­gen i stäl­let, sä­ger hon och tilläg­ger:

– Där­e­mot har vi fort­fa­ran­de hög per­so­naltät­het. Så det har in­te fått någ­ra stör­re kon­se­kven­ser för vå­ra ele­ver, vi lig­ger fort­fa­ran­de topp tio när det kom­mer till ele­ver­nas be­tygs­re­sul­tat i års­kurs sex och sat­sar fort­fa­ran­de li­ka myc­ket på vårt elev­häl­so­ar­be­te.

”Sned­för­de­la­de bi­drag”

Kerstin på­pe­kar ock­så att sko­lan har det lägs­ta so­cio­e­ko­no­mis­ka bi­dra­get vil­ket i sig på­ver­kar sko­lans eko­no­mi.

– Jag för­står att so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den be­hö­ver hög­re so­cio­e­ko­no­mis­ka bi­drag men jag kan tyc­ka att det är en sned­för­del­ning och att det är någon­ting po­li­ti­ker­na bör se över, sä­ger hon.

Brom­ma Tid­ning har upp­re­pa­de gång­er sökt Hög­lands­sko­lan ut­an att få nå­got svar.

Vi lö­ser vi­ka­ri­e­si­tu­a­tio­nen ge­nom att sam­ar­be­ta i ar­bets­la­gen i stäl­let.

FO­TO: YLVA BERGMAN

GÅR BACK. Nor­ra Äng­by sko­la ris­ke­rar att för­lo­ra sitt bud­ge­t­an­svar.

ÅTGÄRDAT.Kerstin Jans­son, rek­tor på Nor­ra Äng­by­sko­lan, vill in­te ta ut nå­got i för­skott och hop­pas att de åt­gär­der de har gjort hit­tills räc­ker för att sta­bi­li­se­ra eko­no­min.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.