Bälls­ta ska rustas upp och bli tryg­ga­re

Bromma Tidning - - BROMMA -

Den 5 sep­tem­ber ge­nom­för­des en trygg­hets­vand­ring i Bälls­ta. Del­tog gjor­de tjäns­te­män från stads­dels­för­valt­ning­en, tra­fik­kon­to­ret, kom­mun­po­li­sen samt 16 bo­en­de.

Un­der vand­ring­en fram­kom fle­ra bris­ter. Främst rör­de des­sa skymd belys­ning, be­hov av slyröj­ning och klipp­ning av bus­kar och häc­kar i om­rå­det.

De bo­en­de ha­de även en öns­kan om att få till ett samtal med sta­dens tra­fik­pla­ne­ra­re då man upp­le­ver att tra­fik­sä­ker­he­ten bris­ter, spe­ci­ellt på Gam­la Broms­tens­vä­gen.

Stads­dels­nämn­den med­de­la­de un­der se­nas­te nämnd­mö­tet, den 25 ok­to­ber, att de på­ta­la­de bris­ter­na har åt­gär­dats el­ler ska åt­gär­das fram­ö­ver.

På Domus i Brom­ma: - Jag skul­le vil­ja kö­pa ett pa­ket bacon. - Har vi där bor­ta. - Mm men ett pa­ket ba... - Tre pa­ket för bar.. - ETT pa­ket - Man får tre för 32.95.. @iMittTyc­ke twitt­rar om mer­för­sälj­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.