Brom­makör sö­ker nya med­lem­mar

Bromma Tidning - - BROMMA -

Glo­riakö­ren i Brom­ma sö­ker fler skön­sång­a­re. Fram­förallt ba­sar och te­no­rer. Ing­et in­trä­des­prov krävs men en va­na av not­läs­ning är en för­del för att hänga med i sväng­ar­na. Ni­vån höjs suc­ces­sivt ge­nom ar­be­te med stäm­le­da­re och val av re­per­to­ar.

Al­la re­pe­ti­tio­ner in­leds med kor­ta röstöv­ning­ar och när det är dags för stäm­sång övar man till­sam­mans med en pi­a­nist. Allt in­går i ter­mins­av­gif­ten.

Un­der hös­ten 2018 kom­mer kö­ren att öva Car­mi­na Bu­ra­na som ska fram­fö­ras i ja­nu­a­ri 2019.

De bör­jar även öva Be­et­ho­ven, som blir näs­ta års sto­ra sats­ning. Kän­ner du dig ma­nad att sjunga upp är det ba­ra att hö­ra av dig till glo­ri­a­ko­ren@gmail.com.

KÖRSÅNG. Su­gen på stäm­sång i höst­mörk­ret? Nu sö­ker Glo­riakö­ren nya med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.