Ef­ter plats­bris­ten – nu ska för­sko­la byg­gas i Ma­ri­e­häll

Den aku­ta för­sko­le­si­tu­a­tio­nen i Ma­ri­e­häll kan va­ra på väg att för­bätt­ras. Nu har en ny för­sko­la klub­bats ige­nom i om­rå­det.

Bromma Tidning - - BROMMA - Jon­na Claes­son

Så många som 300 barn i Ma­ri­e­häll går i för­sko­lan i ett an­nat om­rå­de på grund av plats­brist.

Sam­ti­digt byggs 400 nya bo­stä­der i om­rå­det, vil­ket in­ne­bär att Brom­ma stads­dels­för­valt­ning mås­te öka an­ta­let för­sko­le­av­del­ning­ar med 22 styc­ken fram till 2024 för att till­go­do­se be­ho­vet.

Nu har en ny för­sko­la klub­bats ige­nom. För­sko­lan, som ska lig­ga i söd­ra Ma­ri­e­häll, är pla­ne­rad att om­fat­ta cir­ka 700 kvadrat­me­ter, där bar­nens del är 550 kvadrat­me­ter och in­ne­hål­ler 4 av­del­ning­ar för cir­ka 72 barn. Men det är en låg siff­ra i jäm­fö­rel­se med det to­ta­la be­ho­vet.

– Vi är med­vet­na om att det be­hövs fler plat­ser men ty­värr är den här ytan för li­ten för att man ska kun­na ut­ö­ka plat­ser­na på för­sko­lan, sä­ger Su­san­ne Karls­dot­ter, verk­sam­hets­om­rå­des­chef för de kom­mu­na­la för­sko­lor­na i Brom­ma.

Fas­tig­he­ter­na byggs i tre etap­per, först ut är bo­stä­der­na som ska stå kla­ra för in­flytt­ning år 2020. För­sko­lan byggs i etapp tre och be­räk­nas in­te stå klar för­rän 2021.

– Folk kom­mer ju för­mod­li­gen va­ra i be­hov av för­sko­le­plat­ser när de flyt­tar in i det nya om­rå­det, men då finns det ing­en för­sko­la fär­dig. Vi har ta­git upp det i ett tjäns­teut­lå­tan­de, i öv­rigt är vi jät­te­gla­da åt att det blir en ny för­sko­la. Det be­hövs verk­li­gen, sä­ger Su­san­ne Karls­dot­ter.

FO­TO: JANNIE FLODMAN

FÖR­SKO­LA. Ny för­sko­la i Ma­ri­e­häll be­räk­nas stå klar 2021.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.